REFAHİYE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI
 
No
Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Gerekli Belgeler
Hizmetin En Geç Tamamlanma Süresi
1
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları
-Matbu Dilekçe,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.
-Başvuran Vekil ise vekaleti.
15 Gün
2
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise  tapu kayıt örneği,
2-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
3-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
4-Kat maliklerinin tespiti için ilgili Tapu Müdürlüğünden alınacak kat malikleri listesinin aslı,
5- SGK prim makbuzu, maaş ödeme belgesi (kapıcıya)
7 Gün
(İhtarname alındıktan sonra 15 gün içerisinde boşaltılmazsa)
3
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı.
30 Gün
4
Tüketici Sorunları Başvurusu
 
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
4-Sözleşme - ödeme planı - dekont vb.
1 yıl içinde karara bağlanır
5
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası – Oda kaydı,
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
7- Güvenlik kamerası takıldığına dair Emniyet tutanağı
15 Gün
 
6
 
Apostille” tasdik şerhi
 
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Beylikdüzü Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.(Tasdik edilecek belgenin BELGEYİ GETİRECEK KİŞİNİN T.C. Kimlik Numarası yer alan kimliği)
Belgeyi getiren kişi, yabancı ise pasaportu veya ikametgah tezkeresi.
Şirketler veya vize firmaları tarafından farklı kişilere ait belgeler getirilmesi halinde, şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş ve kişilerin isimlerinin yer aldığı liste.
 
Başvuru anında
7
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
Dilekçe
30 Gün
8
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı SGK gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu Dilekçe,
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
Yapılan tahkikatın bittiği tarihten itibaren
9
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince başvuru
Dilekçe
15 Gün
10
3071 sayılı Dilekçe Kanunu gereğince başvuru
Dilekçe
30 Gün
11
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince yetki belgesi düzenlenmesi
Başvuru belgeleri:
1- Dilekçe
2- Toplanacak yardım miktarını belirleme yarayacak keşif özeti, rapor, bilanço,
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- İkametgah belgeleri
2 Ay
12
Adli Sicil Kaydı
İlgilinin Nüfus Cüzdanı ( Avukatlardan vekaletname ve baro kimlik kartı)
Başvuru anında
13
Yurtdışı Bakım Belgesi
Yurtdışı Bakım Belgesi Formu
Başvuru anında
Not
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
 
İkinci Müracaat Yeri
 
Adı Soyadı
Şengül ARSLAN
Hatice Bayar ÖZDEMİR
Görevi
Yazı İşleri Müdürü
Kaymakam V.
Telefon
0446 611 20 29
Fax
0446 611 20 29
E-posta