İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEL:
 KALEM: (0446) 6112608              DAHİLİ:1180
ŞUBE MÜDÜRÜ:(0446) 6112317  DAHİLİ:1196
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ:  (0446) 6112055 DAHİLİ:1186-1187
ADRES.CAMİİŞERİF MAHALLESİ 302 SOKAK NO.6 HÜKÜMET KONAĞI BİNASI KAT 1
 
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN  ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
1
 
 
Öğretmen Atama İşlemleri(İlk Defa Öğretmen olarak atanmak isteyenler için)
1-Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya kurumunca onaylı örneği,
2-Görev yapmasına engel hali olmadığına dair yazılı beyanı,
3-Sabıka Kaydına ilişkin beyanı,
4-KPSS sonuç belgesinin aslı ve bilgisayar çıktısı,
5-T.C.Kimlik Numarası.
 
(Bir başvuru)
10 dakika
 
2
Kadrolu Öğretmenlerin İl içi ve iller arası Atama ve Yer değiştirme işlemleri( Özür Grubu atamaları dahil)
 
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayımlanan atama ve yer değiştirme kılavuzunda istenen belgeler(Elektronik Başvuru Formunun çıktısı)
(Bir başvuru)
10 dakika
 
3
Kadrolu veya Sözleşmeli olarak çalışan tüm personelin Hazırlayıcı, Temel ve Uygulamalı Eğitim ile Çevreye Uyum Eğitimi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet içi Eğitimi Şubesince belirlenen evraklar
Resmi takvime göre
4
Asker Öğretmenlerin İzin İşlemleri,
1-Dilekçe,
2-Askere Çağrı Pusulası,
5 dakika
5
Personel İzin İşlemleri(Hastalık, Mazeret,Yıllık, doğum öncesi ve sonrası ile evlenme, ölüm, aylıksız izin, yurtdışı izni, öğrenim izni)
Dilekçe
5 dakika
6
Teftiş-Soruşturma,
İhbar veya Şikayet Dilekçesi
10 dakika
 
7
Norm Kadro İşlemleri,
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde
Her okul ve kurum için 15’er dakika
8
Ücretli Öğretmen görevlendirme işlemleri,
Dilekçe, Mezuniyet Belgesi, KPSS 10 ve KPSS 121
30 dakika
 
9
Burs ve Yurt İşlemleri için başvurular, Bursluluğu Kazananların Bursluluklarının onaylanması ile Bursluluktan Parasız Yatılılığa, Parasız Yatılılıktan Bursluluğa Geçiş işlemlerinin  onaylanması.
1-Aile Durum Beyannamesi.
2-Okul Müdürlüklerinden takvimi içinde gelecek başvurular.
Her bir öğrenci için 5 dakika
10
Ortaöğretim Öğrenci Yurtlarına Belletici, Belletici Nöbetçi Öğretmen Görevlendirme,
1-Dilekçe
10 dakika
 
11
Personel Kimlik Kartlarının temini ve düzenlenmesi.
1-Milli Eğitim Müdürlüğünden İstenecek
30 dakika
 
12
Öğretmenlerin Görevlendirme işlemleri,
 
Müdürler Komisyonu toplantısı veya okul/kurumlardan gelecek ihtiyaç yazıları
30 dakika
 
13
 
Kurum ve okulların yönetici atama işlemleri,
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak duyuruya istinaden verilecek dilekçe
 
Bir dilekçenin İncelenmesi
10 dakika
 
14
 
Hizmet İçi Eğitim işlemleri ve Hizmet İçi Eğitime Başvuruların onaylanması. Kurs ve Seminer Belgelerinin hazırlanması.
 
 
1-Başvuru dilekçesi
2-Elektronik ortamda başvuru
 
Bir başvuru 5 dakika
15
İta Amiri Mutemedi Görevlendirme,
Kaymakamlık oluru
5 dakika
16
Yatırım Programının Hazırlanması,
Okullardan gelen istek yazıları
5 gün
17
Genel Bütçe ve Özel İdare Bütçelerinden gelen ödeneklerin sarfı,
İhale Onay Belgeleri
Süre ihalenin çeşidine göre farklılık arz eder
18
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlköğretim Okullarının Ulaştırma Giderleri,
Faturalar
25 dakika
19
İlköğretim Okullarının su ve Elektrik giderleri
İlgili faturalar
15’er dakika
20
Okulların açılıp kapatılması
Müfettiş raporları
15 dakika
21
Okul ve Kurumları mühürlerinin temini
İhtiyaç yazısı ve banka dekontu
15 dakika
22
Sosyal Yardımlar(Öğrencilere Yardım)
Okullardan gelecek ihtiyaç yazıları
15 dakika
23
Taşınır Mal İşlemleri
Kurum ve okullara gönderilen demirbaşlar
30 dakika
24
Personelin giyecek yardımları
Ödenek yazısı
60 dakika
25
657 Sayılı Kanuna tabi personel ile 4/B, 4/C ve Ücretli olarak görev yapan personelin maaş, ek ders ücreti, geçici ve sürekli görev yollukları
1-Atama kararnamesi ve personel nakil bildirimi
2-Görevlendirme onayları.
3-Hasta sevk kağıtları.
4-Ek ders ücreti onayları.
Her bir  için 30’ar dakika
 
26
 
Emekli Keseneği İcmal Bordroları ve Emekli Sandığı ile ilgili yazışmalar.
 
Emekli Kesenekleri
 
2 saat
 
27
 
Ödenek İsteme işlemleri
 
Okullardan gelen istek yazıları
 
15 dakika
 
28
 
Kamu Zararlarının tahsili
 
Okullardan gelen fazla ödemelere ilişkin yazılar
 
30 dakika
 
29
 
Pansiyonlu Okullara Özel durumu olan Öğrencilerin Yerleştirilmesi
 
 
1-Dilekçe    
2-Nüfus cüzdanı   
3-Öğrenci belgesi 
4-İkametgah belgesi
 
 
1 gün
 
 
 
 
 
30
Öğrenim Belgesi Düzenlenmesi
 
 
 
1-Dilekçe 
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- TC kimlik no
1 gün
31
Bilgi edinme
 
 
1- Başvuru (Elektronik ortamda)
2- Başvuru (Dilekçe)
 
1 Saat
32
İhale Dokümanı Alma
1-İdarece belirlenen hesaba yatırdığına dair dekont
1 Saat
33
Geçici Teminat İadesi
1-İsteklinin İhaleyi almadığına dair dilekçesi
10 dakika
 
34
 
Kesin Teminat İadesi
 
1-İdareye yazılan dilekçe 
2- Sigortadan teminat çözümleyici belge
 
10 gün
 
35
 
İhale Sözleşmesi İmzalama
 
 
 
1-Şartnamede belirlenen belgeler
1 gün
 
 
 
 
36
 
Taşımalı İlköğretim İhale İşlemleri
 
1-İhale Onay belgesi
2-Şartname
3-Sözleşme tasarısı, geçici teminat
4-İhale İlanı
Süre ihalenin  çeşidine göre
farklılık arz eder
    
 
37
 
Taşımalı Eğitim Ödemeleri
1-Karar
2-Fatura
3-Hak Ediş Raporu
4-Vergi Borcu Yoktur Belgesi(Vergi Dairesinden)
5-Pirim borcu yoktur belgesi
1 gün
38
İş Deneyimi(iş bitirme)belgesi düzenleme
1-Dilekçe
2-Çalıştığı işe dair Sözleşme(Çalıştığı güzergahın adı)
1 Saat
39
Açık İlköğretim Kayıtları
İlgili okul Müdürlüğünde
1-Öğrenim belgesi
2-Nüfus cüzdanı onaylı sureti (T.C. No)
3-Vesikalık fotoğraf (1 Adet)
4-Başvuru formu
1 Saat
 
40
 
Aslı Gibidir Onayı-Aslının Aynısıdır, Onay yapma
 
1-Onaylanacak evrakın aslı olacak
 
1  dakika
 
41
Ücretsiz ders  Kitaplarının Dağıtımı
1-Kitap dağıtım planlama çizelgesi ve Milli Eğitimin dağıtım emri
2-Okulun kitap ihtiyaç listesi,
1 gün
42
 
Talep Dilekçesi
 
1-2004/12 tarih ve 25356 S Resmi Gazete
10 gün
43
 
Şikayet Dilekçesi
 
1-Yazılı Şikayet Dilekçesi
15 gün
 
44
 
Ders Dışı Egzersiz Çalışmaları
1-Resmi Yazı
2-Egzersiz Planı
1 gün
45
Ek Ders Ücret Onayı
1-Resmi yazı
2- Ders dağıtım Planı
1 gün
46
Halk Eğitim Kurslarında Görev Alma
 
HEM.den alınacak matbu dilekçe
1 gün
47
İstifa(Öğretmen-Personel)
 
 
1-Dilekçe,
2-Son ay maaşını malmüdürlüğüne iade ettiğine dair makbuz,
3-İstifa onayının kabulü,
1 gün
48
Karne-Diploma
1-Okulların ihtiyaç yazısı
2-İlçe milli eğitimin dağıtım  emri.
1 gün
 
 
49
Nüfus kaydı Olmayanlar
1-İlköğretim okullarının resmi yazısı
2-İlçe MEM. İle Nüfus müdürünün konu ile yazışması,
 
1 gün
50
Rehberlik raporları ile ilgili İlçe Özel Eğitim Hizmetleri kurulu kararı
1-RAM  Değerlendirme Raporu
2- İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı
10 gün
51
Özel Eğitim Sınıfı
1-Kurul Kararı
1 hafta
 
52
 
TEOG sınavlarında Öğretmen Görevlendirilmesi
1-Müdürler Kurulu Kararı
2-Okulun Öğretmen ihtiyacı yazısı
3- Olur
 
1 gün
 
53
Sigorta girişi–İşe başlama
1-İşe başlamadan  yoksa İşyeri sigorta numarası alınması
2-Ücretlinin 1 gün önceden işe başlamadan sigorta girişinin yapılaması
 
1 gün
 
54
Yetiştirme Kursu Açma
1-Okulun gerekçeli yazısı, yazının ekinde kurs açılacak derslerle ilgili görev alacak öğretmen dilekçeleri, kurs yönetim kurulu, kurs planı, kurs saatleri, ders programları 2-Kaymakamlık oluru
 
4 gün
 
55
 
Zümre Kararlarının Toplanması Okullara Gönderilmesi
 
 
 
1-Zümre kararlarının ilgili şube müdürüne teslimi,
2-Okullara resmi yazıyla gönderilmesi,
 
5 gün
 
56
 
Taşımalı Eğitimde Taşıt Değişikliği
 
1-Dilekçe,
2-Ruhsat (Yaşı en fazla 12)
3-Ek 1(Okul taşıtı belgesi).
 
 
1 gün
 
57
 
Taşımalı Sürücü Değişikliği
 
1-Dilekçe,
2-Savcılık iyi hal kağıdı,        
3-Psikoteknik belgesi,
4-En az, B sınıfı için 5 yaş, E sınıfı için 3 yaşında ehliyet.
 
1 gün
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat  Yeri                : İlçe Milli Eğitim Müdürü                                  İkinci Müracaat Yeri            : İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Adı-Soyadı           : Yücel KAPLANOĞLU                                   Adı-Soyadı                              : Ramazan ŞAHİN
Adres                     : İlçe Milli Eğitim Müdürü                                  Adres                                    : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Telefon                 : (0446) 611 20 55                                             Telefon                                 : (0446) 611 23 17
Faks                       : (0446) 611 23 17                                             Faks                                      : (0446) 611 23 17
 e-posta                 : refahiye24@meb.gov.tr