REFAHİYE MAL MÜDÜRLÜĞÜ
 
Turan GÜLLE
Malmüdürü
Bayram ŞAHİN
Gelir Servisi/Gelir Uzmanı
Handan KÖK
Gelir Servisi/Gelir Uzmanı
Mehmet NANE
Muhasebe Servisi/V.H.K.İ.
Burak TOPRAK
Milli Emlak Servisi/V.H.K.İ.
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
REFAHİYE  MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ             (EN GEÇ)
 
1
Memur Maaşı                   (657 Sayılı Kanunun 4.maddesinin A bendinde sayılan Memurlar)
1- Ödeme Emri Belgesi
3 iş günü
 
2- Banka Listesi
 
3- Kesintiler Listesi (OYAK, Sendika,İlksan, İcra, Nafaka, Muayene Katılım, İlaç Katılım)
 
4- Asgari Geçim İndirimi Listesi
 
5- Personel Bildirimi
 
6- Bireysel Emeklilik, Özel Sigorta Ödeme Belgesi
 
7- Aylık Bordrosu (say2000i sisteminden maaş alanlarda istenmez.)
 
8- İlk Ödemede İşe Başlama Yazısı ve Atama Onayı
 
9- Terfilerde Terfi Onayı
 
10-Medeni Durum ile Aile Fertlerinde Değişiklik Olması Halinde Aile Yardımı Bildirimi
 
11-Kıdem Listesi (Mali yılın ilk ayında)
 
2
İşçi Ücreti
1- Ödeme Emri Belgesi
3 iş günü
 
2- Banka Listesi
 
3- Kesintiler Listesi
 
4- Asgari Geçim İndirimi Listesi
 
5- Personel Bildirimi
 
6- Sendika Listesi
 
7- İşçi Ücret Bordrosu
 
3
Mal Alımları
1- Ödeme Emri Belgesi
3 iş günü
 
2- Taahhüt Dosyası
 
3- Fatura
 
4- Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı yada İdarenin Teslim Alma Yazısı
 
5- Taşınır İşlem Fişi (İstisnalar Hariç)
 
4
Yapım İşleri
1- Ödeme Emri Belgesi
3 iş günü
 
2- Taahhüt Dosyası
 
3- Fatura
 
4- Yapım İşleri Hakediş Raporu
 
5
Hizmet Alımları
1- Ödeme Emri Belgesi
3 iş günü
 
2- Taahhüt Dosyası
 
3- Fatura
 
4- Hizmet İşleri Hakediş Raporu
 
6
Geçici Görev Yolluğu
1- Ödeme Emri Belgesi
1 iş günü
 
2- Görevlendirme Yazısı veya Harcama Talimatı
 
3- Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
 
4- Yatacak Yer Temini İçin Ödenen Ücretlere İlişkin Fatura
 
7
Sürekli Görev Yolluğu
1- Ödeme Emri Belgesi
1 iş günü
 
2- Atama Onayı
 
3- Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
 
4- Resmi Mesafe Cetvelinde Gösterilmeyen Yerler İçin Rayiç Belgesi
 
8
Fazla Çalışma Ücreti
1- Ödeme Emri Belgesi
2 iş günü
 
2- Çeşitli Ödemeler Bordrosu
 
3- Saat Başına Ödenecek Fazla Çalışma Ücretini Gösterir Onay
 
4- Fazla Çalışma Yapan Personel ile Çalışılan Gün ve Süreleri Gösterir Çizelge
 
5- Banka Listesi
 
9
Ek Ders Ücreti
1- Ödeme Emri Belgesi
2 iş günü
 
2- Çeşitli Ödemeler Bordrosu
 
3- Ek Ders Ücreti Çizelgesi
 
4- Haftalık Ders Dağılım Onayı (ilk Ödeme ve Değişiklik Halinde Alınır)
 
5- Banka Listesi
 
10
Ölüm Yardımı
1- Ödeme Emri Belgesi
1 iş günü
 
2- Ölüm Olayının Meydana Geldiği Yeri ve Tarihi Belirten İlgilinin Dilekçesi
 
11
Sözleşmeli Personel Ücretleri
1- Ödeme Emri Belgesi
3 iş günü
 
2- Aylık Bordrosu
 
3- Personel Bildirimi
 
4- İşe Başlama Yazısı (İlk Ödemede)
 
5- Sözleşme (İlk Ödemede)
 
6- Banka Listesi
 
12
Yetkili Memurlara Değerli Kağıt Verilmesi / Zimmetten Tahsilat
1- Değerli Kağıt İsteme Gönderme ve Teslim Alma Fişi
30 Dakika
 
2- Pul ve Değerli Kağıt Bordrosu
 
3- Zimmetten Tahsilatlar
 
13
Taşınmaz Satışı
1- Dilekçe veya resmi yazı
6 ay
 
14
Taşınmaz Kiraya Verme
1- Dilekçe veya resmi yazı
6 ay
 
15
İrtifak Hakkı Tesisi ve                           Kullanma İzni Verilmesi
1- Dilekçe veya resmi yazı
6 ay
 
16
Taşınmaz Tahsisi
1- Dilekçe veya resmi yazı
4 ay
 
17
Taşınır Satışı
1- Dilekçe
4 ay
 
18
Beyanname Kabul-İnceleme
Bilanço veya işletme hesabı özeti, Kar-Zarar cetveli veya gelir tablosu. V.İ.V. Beyannameleri için;  Veraset ilamı, Tapu suretleri, Emlak bildirim değerleri, Vasıtalara ilişkin ruhsat suretleri.  
5 Dk
 
19
Tahakkuk Kesme
Beyanname ve ekleri, veya Ceza İhbarnamesi
2 Dk
 
20
Vergi Tahsilatı
Tahakkuk Fişi, Ödeme Emri, borç listesi.
2 Dk
 
21
Mahsup İşlemi
Dilekçe.
4 Dk.
 
22
Borç Sorgulama
Kimlik belgesi veya araç ruhsatnamesi ile şahsen müracaat.
1 Dk.
 
23
İhbar ve  Şikayetlerin değerlendirilmesi
Dilekçe
3 Dk
 
24
İşe başlama  dilekçesinin kabulü
Dilekçe, İkametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, kira kontratı veya tapu sureti, araç ruhsatı, gerçek usul mükellefler için imza sirküsü
3 Dk
 
25
İşi bırakma dilekçesinin kabulü
Dilekçe, vergi levhası, Ö.K.C. Ait levha Belge imha tutanağı veya düzenleme zorunluluğu bulunan belgeler (ticari araçlar için satış senedi)
3 Dk
 
26
Mükellefiyet ile ilgili dilekçenin kabulü 
Dilekçe eki kira kontratı veya araç satış senedi
3 Dk
 
27
Yoklama
Dilekçe veya dilekçe eki evraklar
10 Gün
 
28
Vergi borcu yoktur belgesi
Şahsen müracaat veya dilekçe
3 Dk
 
29
Mükellefiyet belgesi
Şahsen müracaat veya dilekçe
3 Dk
 
30
Bağ-Kur formlarının tanzimi
Kimlik bilgileri kısmı doldurulmuş Form ile şahsen müracaat
3 Dk
 
31
Takdir Komisyonu İşlemleri
Takdire sevk fişi, Yoklama fişi, mükellef dosyası
1 Ay
 
32
Uzlaşma Komisyonu İşlemleri
Dilekçe, Ceza İhbarnamesi, Tebliğ Alındısı
15 Gün
 
33
Mükelleflerin Bilgilendirilmesi
Şahsen müracaat
5 Dk
 
34
Vergi kimlik numarası işlemleri
Kimlik Cüzdan fotokopisi, kamu tüzel kişiliklerinde resmi yazı 
3 Dk
 
35
Vergi Levhası Tasdiki
Vergi levhası. (Vergi levhasının dolmuş olması halinde boş vergi levhası  dolan levhanın iadesi zorunludur.)
3 Dk
 
36
Ö.K.C. Levhasının tasdiki
Ö.K.C. Bildirim dilekçesi ve eki ruhsatname fotokopisi, örnek fiş çıktısı ile Ö.K.C. Alımına ait fatura
3 Dk
 
37
Düzeltme İşlemleri
Dilekçe, ve ekleri(ilgili mevzuata göre ekleri farklılık arzetmektedir)
60 Gün
 
38
Cezalarda indirim işlemleri
Dilekçe, Ceza İhbarnamesi, Tebliğ Alındısı
3 Dk
 
39
Belge İptali İşlemleri
İşyerinde kullanılan ve kullanılmayan tüm belgeler 
15 Dk
 
40
Ö.K.C. Alım İzin Belgesi
Dilekçe.
3 Dk
 
41
Bilanço-İşl.Hs. Özet Tasdiki
Şahsen
10 Dk
 
42
Bilgi verme yazıları
Resmi yazıya istinaden
1 Gün
 
43
Tasfiye İncelemesi
Tasfiye beyannamesinin beyan edilmesi gerekmektedir
30 Gün
 
44
İstatistiki Bilgilerin hazırlanması
Resmi yazıya istinaden 
2 Gün
 
45
Ödeme Emri işlemleri
Ödeme Emri-Takip Yaprağı 
30 Gün
 
46
Haciz İşlemleri
Ödeme Emri-Takip Yaprağı, Tebliğ Alındısı
1 gün
 
       
 
       
 
       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
       
 
İlk Müracaat Yeri
:Refahiye  Malmüdürlüğü                      İkinci Müracaat Yeri         : Refahiye Kaymakamlığı     
 
 
İsim
:Turan GÜLLE                                       İsim                                     : Hatice BAYAR ÖZDEMİR
 
 
Unvan
: Malmüdürü                                          Unvan                                : Kaymakam V.
 
 
Adres
: Refahiye  Malmüdürlüğü                     Adres                                 : Refahiye Kaymakamlığı
 
 
Tel.
: (446) 611 20 26                                  Tel                                      : (446) 611 20 29
 
 
Faks
: (446) 611 20 68                                   Faks                                   : (446) 611 20 29