Köyüm, köyümGüzel Köyüm, 

Seni ne çok özledim,Taşını, toprağını,
 

Soğuk pınarlardan içtiğim suyunu,
 

Güzellere sıra vermeyen maşrafayı...
 


AKARSU (ALAKİSE) KÖYÜ

 

Köyün kuruluş tarihi kesin olarakbilinmeyip,kurucularınınOrta Asya'dan (Horasan) geldiği söylenmektedir.Eski adının da neden dolayı konulduğu bilinmemektedir.Dumanlı ormanlarından çıkıp köyün içinden geçen bir akarsudan hareketle köyün adı akarsu olarak değiştirilmiştir.Köy eski bir bucak merkezi olup idari yapılaşma sonucu köy statüsüne getirilmiştir.Köy,Refahiye-Sivas karayolu üzerindedir.

Bugün köy halkının büyük çoğunluğu emekli işçi veya memurolup,birkısmı da tarım ve hayvancılık yapmaktadır.Köyde jandarma karakolu,sağlık ocağı, tarım kredi kooperatifi bulunmaktadır.Köyün yolu suyu elektriği mevcuttur.Köyün güney doğusunda,orman işletmesi tarafından yaptırılan gölette alabalık üretilmektedir.Yazın 40,kışın 10 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı18 km.dir.

 

AĞMUSA KÖYÜ

 

Köyün kuruş tarihi kesin olarakbilinmektedir.Vaktiyleköye Musa adında ak sakallı birinin Horasan'dan kalkıp geldiği buraya yerleşerek köyü kurduğu,bundan dolayı da köyeAğmusadendiği söylenmektedir.

Köyün üst kısmında,ziyaret tepe mevkiinde hop adı verilen bir ziyaret bulunmaktadır.Köy Refahiye-Kemah karayolu arasındadır.Köyde meyve sebze tarımı ile hayvancılıkta yapılmaktadır.Yazın 30,kışın20 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı20 km.dir.

AKBAĞ (GEZGE) KÖYÜ

 

Köye ilk gelenlerin Sivas-Zara İlçesininMeryemhaneköyünden geldikleri rivayetedilmektedir.Ayrıcadaha başka yerlerden de gelen olmuştur.Köyün girişindeHoşirikdiye adlandırılan ve çeşitli yaralara iyi gelen bir su bulunmaktadır.Köy halkı geçimini tarım hayvancılık ve arıcılıkla yapmaktadır.

Dört hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı15 kmdir.

AKÇİĞDEM (HORON) KÖYÜ

 

Köyü kuranların doğudan geldiği söylenip köyün kuruluş tarihi kesin olarakbilinmemektedir.Köyünyakınlarındaki Çiğdemli mevkiinden hareketle köyün adı sonradanAkçiğdemolarak değiştirilmiştir.Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.

Yazın 27,kışın 20hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı8 kmdir.

ALACATLI KÖYÜ

 

Köye ilk yerleşenlerin Kelkit'e bağlıAlacatlıköyünden geldikleri ve buraya yerleşerek köyeAlacatlıadını verdiklerisöylenmektedir.Köyhalkı geçimini tarım ve hayvancılıkla saylamaktadır.30 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı12 kmdir.

ALAÇAYIR (CONUR) KÖYÜ

 

Köyünkurucularının,Kafkasbölgesinden gelip buraya yerleşenKarahaliloğullarıolduğu söylenmektedir.köyün tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.Gök çukuru veTevükkonağı tepelerinin eteğine kurulan köy engebeli bir araziye sahiptir.

KöyünMorkummevkiinde "bacı-gardaş"adıverilen,yanyana iki taş bulunmaktadır.Bu taşlarla ilgili yörede bir hikaye anlatılmaktadır.Vaktiyle biri kız,diğeri erkek iki kardeş davar otlatırken,birbirine sevdalanmışlar.Arlarındaki bu haram ilişkiden dolayı,Allah tarafından hemen orada ikisi de birden taş kesilmişler.aynı zamanda otlattıkları davarlarda taşa dönüşmüş.Bu nedenle omevkiyebacı-gardaşdenmiştir.

Köyün ardıçlı denilen mevkiinde demir cürufları oluşu vaktiyle burada maden eritildiğinigöstermektedir.Doğudayer alanMorkummevkii,bol su kaynakları ve ulu çam ağaçları ile güzel bir mesire yeri özelliği taşımaktadır.Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla karşılamaktadır.54 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı30 kmdir.

ALAPINAR (OFUZ) KÖYÜ

 

Köyün adının oğuz olduğu sonradan ofuz şekline dönüştürüldüğü rivayet edilmekte olup kuruluş tarihi olarak bilinmemektedir. Kurucularının Horasan erenlerinden olduğusöylenmektedir.Cumhuriyettenönce doğuyu batıya bağlayan yolun köyün kurulduğu vadiden geçtiği söylenmektedir.Köye 1.Dünya savaşından sonra Kelkit ve Kemah'tan gelip yerleşenler olmuştur.Köyde meyve ve sebze tarımı ile birlikte kavak yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Yazın 50,kışın 33 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı23 kmdir.

ALTKÖY (ALTKENDİ)

 

Köyün kurucuları 400 yıl önce Orta Asya'dan gelenYahyaoğulları'dır.Köyesonraları Harput'tan gelenlerde olmuştur.köyün eski adıAltkendidi soyadı kanunundan sonraAltköyadını almıştır.Köye daha sonralarıGöbütoğulları,Ekkecioğulları,Kökoğulları,Sarıoğulları,Şelteoğulları,Mollaoğullarıson olarak Konya taraflarındanŞehoğullarıgelip yerleşmişlerdir.

Köyün güneydoğusunda bir türbe ve ziyaretvardır.Güzelormanı ve yaylası ve güzel doğası vardır.Yazın 100,kışın 40 hane olan köyün Refahiye' ye uzaklığı9 kmErzincan'a uzaklığı80 kmdir.

ARDIÇLI (MEKETME) KÖYÜ

 

Köyün ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir köyün adı öncedenMeketmeiken daha sonra yörede ardıç ağaçlarının fazla oluşu sebebi ile ardıçlı olarakdeğiştirilmiştir.Kuruçayilçe statüsünde iken oraya bağlı bulunan köy 1950 yılında Refahiye'ye bağlanmıştır.Köyde arıcılık ve hayvancılık yapılmaktadır.5 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı33 kmdir.

ARMUTLU KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Kemah'ınYerdereköyünden gelip köyün yerini bir asır önce KemahlıSağıroğulları'ndansatın alarak yerleşip köylerini kurmuşlardır. Yörede armut ağaçlarının çokluğu sebebi ile köye armutlu adıverilmiştir.Köydearıcılık ve hayvancılık yapılmaktadır. 7 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı30 kmdir.

ARPAYAZI (BEKOLAR) KÖYÜ

 

Köyün kurucusu Bekir Ağa 93 harbi seferberliğinden önce Sivas-İmranlı'nınMustolarköyünden gelerek bugün orta mahalle denen yere yerleşip köyükurmuştur.BekirAğanın oğullarıTaşbaşı,Fedeyler(Fadime),Kazım veTemürmahallelerine dağılıp yerleşmişlerdir. Köyün kurucusu Bekir ağa olduğundan köyeBekolaradıverilmiştir.Dahasonra köyde çok arpa yetiştirilmesi sebebi ileBekolaradı arpalar olarak değiştirilmiştir.Taşbaşımahallesinde 3kazım mahallesinde 4 veTemürmahallesinde 4 olmak üzere toplam 15 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı8 kmdir.Köy halkı geçimini hayvancılık ve arıcılıkla sağlamaktadır.

ASLANYUSUF (OĞLANYUSUF) KÖYÜ

 

 

Mehmet ve oğlan Yusuf adlı ikikişi,aileetrafı ile birlikte horasan'dan gelerek köyü kurmuşlardır.Köy adını oğlan (çocuk)Yusuf'tan almıştır.daha sonra köyün adı Aslan Yusuf olarak değiştirilmiştir.Köye daha sonradan Ağrı-Karaköseden de gelen olmuştur.Köyün doğusunda oğlan Yusuf'a ait olduğu söylenen mezar şeklinde bir ziyaret vardır.Ayrıca cami önünde 1000 yıllık bir kavak vardır.Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.Yazın 20 kışın 12 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı30 kmdir.

AŞAĞISÜTLÜ (GÖLÜKSÜR) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Orta Asya'dan gelenAlibeyoğulları'dırbu kabile soyadı kanunu çıktıktan sonra şahin soyadını almıştır.Alibeyoğullarıönce,şimdikiçat köyünün bulunduğu yere yerleşirler.50-60yıl burada yaşadıktan sonra burayı sel basması sonucu şimdiki köyün yerine yerleştiler.(1570)yıllarında vaktiyle köyün çevresinin ormanlarla kaplı olduğu rivayet edilmektedir.

Köye başka yerlerden de yerleşen olmuştur. 1961 yılında köyün adıAşağısütlüolarakdeğiştirilmiştir.Köyünbugünkü sınırları içerisinde bulunanAğcadammevkiinde Rumlardan kalma kilise ,hamam yeri,su kanalları ve harabeleri bulunmaktadır.Köyün3 kmkuzeyinde ,Hacı Yusuf efendi adı ile anılan bir mezar olup burası ziyaret edilmektedir.

Köyde meyve sebze tarımı ile ağaç yetiştiriciliği deyapılmaktadır.Yazın60,kışın 30 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı21 kmdir.

AYDOĞAN (ZÖHREP) KÖYÜ

 

Köyün kuruluş tarihi kesin olarakbilinmemektedir.KurucularınınHorasan'dan geldiği rivayet edilmektedir.Orman bölgesi içerisinde yer alan köyün eski adının ne anlama geldiği bilinmiyor.Zöhrepadı daha sonraAydoğanolarak değiştirilmiştir.

Köyün sınırları içerisinde koyunBaba,TekçamveHavlatıadlarında üç ziyaret yeri olduğu ,buralara gidilerek kurban kesip,dilekte bulunulduğu söylenmektedir. Köy halkı geçimini tarım hayvancılık ve arıcılıkla sağlamaktadır. Yazın 80,kışın 58 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı25 kmdir.

AŞUT KÖYÜ

 

Selçuklular zamanındaaşutvekayıadında iki zat aileleri ile birlikte bu yöreye ye gelerek, Kayı adlı zat yerleşip Kayıköyünü,Aşutadlı zatAşutköyünü kurar.AlaaddinKeykubatınordusuna bu köyden asker verildiği rivayetedilmektedir.Ozanmezrası şimdiki yerinden4 kmuzakta iken susuzluk nedeni ileAşutköyünün ileri gelenleri bir asır önce ozanlıları şimdiki yerine yerleştirerek muhtarlıkları birleştirmişlerdir.93 harbi,1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşında bu köyden 28 kişi şehit düşmüştür.Seferberliklerde 110 kişi açlıktan kırılmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında T.B.M.M.'ne Antalya milletvekili seçilen ve aynı zamanda ilk bayan milletvekili olan TürkanBaştuğ, buköyden olup köydekilere elmas soyadını o vermiştir Ayrıca 18. Ve 19.dönemlerde de Hayrettin veAlaattinElmas kardeşler T.B.M.M.ne İstanbul milletvekili olarak girmişlerdir.

Köydeokur yazaroranı yüksek olup gençlerin %80 i üniversite mezunudur. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.oOzanmezrasıyla birlikte köyde yazın 14 kışın,8 hane yaşamaktadır. Köyün ilçe merkezine uzaklığı12 kmdir.

AVŞARÖZÜ(HÜSEYİNŞEYH) KÖYÜ

 

Köyün kurucusu Horasan erlerinden 40 kişilik gruptan olan Şeyh Hasan (Tur Hasan) Baba'dır. Hüseyin Şeyh bu zatın babasınınadıdır.Buzat aile efradı ile birlikte şimdiki köyün500 metredoğusunda ziyaret denilen yerin elmalar mevkiine yerleşerek ,zaviyesini kurar.Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşına giderken Kemah üzerine bir birlik gönderir.Askeri birlik bu köyden geçerken Şeyh (Tur) Hasan Baba askerlere ayran atlarına da arpa verir.Küçük bir Kaptan verilen ayran ve arpa bir türlü bitmez. Birliğin komutanı kabın içerisine bakar kabın içerisinin bir derya gibi uçsuz bucaksız olduğunugörür .ŞeyhHasan Baba kerameti belli olduğundan dünyasını değişir.Kabri mezarlık mevkiindedir.Ölümünden sonra zaviyesinin Şeyhliğini Derviş Beyazıt üstlenmiştir.O dönemde (1592)köyün adıPaladahuruolarak resmi kayıtlarda geçmektedir.Köy halkı daha sonra köyün şimdiki yerine taşınıp yerleşir.Köye daha sonraları Kemah,Refahiye,BostandereveYazıgediğiköylerinden yerleşenler olmuştur.Eski köyün mezarlığı bugün ziyaret olarak ziyaret edilmektedir.

AYDINCIK (HAÇIR) KÖYÜ

 

Köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Köye ilk gelenlerin iki hane olduğu ve sonraları çevre köylerden de gelip yerleşenler olduğu söylenmektedir. Köyün eski adının ne anlama geldiği bilinmemektedir. Etrafının açık olduğu sebebi ile eski adı aydıncık olarak değiştirilmiştir. Köyün kutlu tepe mevkiinde kutlu baba diye bilinen bir zatın mezarının olduğu ve köylüler tarafından zamanzamanoraya giderek adak adayıp kurban kestiği söylenmektedir. Köy halkı geçiminitarım,hayvancılıkve arıcılıkla sağlamaktadır. Yazın 25,kışın 18 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı10 kmdir.

AĞÇEKÖY

Köyün kuruluşundan iki asır sonra horasan'dan bir aile gelipAvşarözü, Günyüzü ve Kalkancı köylerinin topraklarının birleştiği yere yerleşir. Topraklarının renginin beyaz olması nedeni ile burayaAğceköy adı verilir. 1.Dünya Savaşından sonra yöredeki çeteler tarafından can güvenlikleri tehdit edildiğinden köy halkıÇamdibive Avşar özü köylerine geçerler. Bu köyün harabeleri mevcuttur.Tekçamormanları köyün hudutları içerisinde olup mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Köyde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. 45 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı5 kmdir.

BABAASLAN (AMADUN) KÖYÜ

 

Orta Asya göçleri sırasında gelen köy halkı bugünkü topraklar üzerine köylerini kurmuşlardır. Köyün eski adıAmadunolup daha sonra köyde yaşamış Aslan adındaki birinden hareketle köyün adı baba Aslan olarak değiştirilmiştir. KöyünAkkayaveBozolaradında iki mezrası vardır. Köyün yukarı tarafında şifalı olduğuna inanılan ve ziyaret edilen soğuk bir pınar vardır.

Akkayalarmezrasında kimseyaşamamaktadır .Bozalar mezrasında ise sadece yaz aylarında iki hane bulunmaktadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 20,kışın 6 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı27 kmdir.

BAKACAK (HAÇİRGE) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Çaldıran savaşından sonra gelip buraya yerleşenDurmuşoğullarıdır. Köy bir vadinin yamacına kurulduğundan ve karşı yamacı tam karşıdan gördüğünden köye bakacak adı verilmiştir. Eski adının ne anlama geldiği bilinmemektedir. Köy halkı geçimini Arıcılık, Tarım ve Hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 6 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı30 kmdir.

BALOĞLU (KUTBALOĞLU) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları bir kısmı Van'dan bir kısmı Balıkesir'den gelerek şimdiki köyün1 kmdoğusuna yerleşmişlerdir. Köy 1953 yılında heyelan sebebi ile şimdiki yerine taşınmıştır. Köyün kuzeyindeki kayalığın üzerinde Akşehir adı verilen kale harabeleri bulunmaktadır. Köyde arıcılık ve hayvancılık yapılmaktadır. Köy 17 hane olup ilçe merkezine uzaklığı35 kmdir.

BAŞTOSUN (KALUR) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları iki asır önce Şiran'dan geldiği söylenmektedir. Köyün eski adının ne anlama geldiği bilinmemektedir.Kaluradı daha sonraBaştosunolarak değiştirilmiştir. Köyün etrafı çam ormanları ile kaplıdır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 20,kışın 10 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı20 kmdir.

BİÇER KÖYÜ

 

Köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor. Köye yerleşenlerin bir kısmının Erzurum'dan geldiği söylenir. Köye biçer adının neden verildiği bilinmiyor. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 40,kışın 25 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı14 kmdir.

BOSTANDERE (CEYMÜT) KÖYÜ

 

Köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor Emin Ağanın dedelerinin Adana'dan gelerek köyü kurdukları söylenir. Köye daha sonra Tokat'tanFazlıoğulları'nınKuruçay'danda İhsan Ağagillerin gelip yerleştiği söylenir. Köyün girişinde yol üzerinde Palu harı denilen bir ziyaret olup elinde siğil bulunanların burayı ziyaret ettiğinde geçtiği söylenir. Köyde garip mezarı ve Kalkancı yolu üzerinde de bir mezar olup bu mezarın şehit mezarı olduğu söylenir. Köyde sebze tarımı ve hayvancılık arıcılık yapılır. 30 hane olan köy ilçe merkezine uzaklığı38 kmdir.

BÖLÜKTEPE (GELBULAS) KÖYÜ

 

Köyün kurcularının doğudan geldiği söylenmektedir. Eski adının nereden geldiği ve köyün kuruluş tarihi bilinmiyor. Köyün etrafında kümeküme, bölükbölüktepelerin olması nedeni ile,Gelbulasadısonradan ,Bölüktepeolarak değiştirilmiştir. Köy halkı geçimini tarım vehayvancılıkla,arıcılıklasağlamaktadır. Yazın 7,kışın 4 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı30 kmdir.

CENGERLİ KÖYÜ

 

Köyün kurucularının Horasandan geldiği rivayet edilmektedir. Köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor. Köyde yaşayanlar köye asker gönderdiği için köye cenk-erliadının verildiği söylenir. Köyün yakınlarında kime ait olduğu bilinmeyen bir kale mevcuttur. Burada bulunan büyük bir kayanın kale şekline getirildiği etrafında kaleye ait olduğu söylenen hamam ve değirmen kalıntıları ile yerleşim yerlerine rastlandığı söylenir.

Köy Cumhuriyetten sonra nahiye merkezi durumuna getirilmiş olup eski yerleşim yerlerinden biridir. Daha sonra idari yapılaşma içerisinde köy statüsüne getirilmiştir. Köyde inşaat ustalarının fazla oluşu sebebi ile köye Ustalar köyü de denilir. Ayrıca geleneksel olarak kilim dokumacılığı yapılıpCengerlikilimi diye tanınmaktadır. Köy halkı geçimini tarım hayvancılık ve arıcılık ile sağlamaktadır. Yazın 60,kışın 30 hane olan köy ilçe merkezine uzaklığı18 kmdir.

ÇALTU KÖYÜ

 

Köyün kurucuları 1.dünya savaşı seferberliğinden sonra Kemah'ın armutlu veÇaltuköylerinden iki hane olarak gelip buraya yerleşmişlerdir. Kemah'ınÇaltuköyünden geldikleri için kurdukları bu yeni köye deÇaltuadını vermişlerdir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. 10 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı37 kmdir.

ÇAMDİBİ (BELENSOR) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Orta Asya'dan gelerekGercanis'intam karşısına gelen topraklarda köylerini kurup,Belensoradını vermişlerdir. Köyün adının ne anlama geldiği bilinmiyor. Uzun seneler aynı yerde yaşayanBelensor'lularbundan yaklaşık 150 yıl önce köylerini şimdi bulundukları yere taşımışlardır. Bu göçün sebebi tam olarak bilinmemekle beraber yaşlılar sebep olarak şimdiki köy yerinin otlak ve mera bakımından zengin oluşunu göstermektedir. Yeni köy yerinin çam ağaçları ile kaplı oluşu sebebi ile köyün adıÇamdibiolarak değiştirilmiştir. Daha sonra buraya kurucularının dışındaHakoğluköyünden ve Trabzon'dan gelip yerleşenler olmuştur. Köyün yakınlarında eskiden bir kilise olduğu söylenmektedir. Ancak bu kiliseden hiç bir kalıntı bulunmamaktadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılık ve kısmen arıcılık ile sağlamaktadır. Yazın 16,kışın 9 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı6 kmdir.

ÇAT KÖYÜ

 

Yapım aşamasındadır… Bilgiler tam sahip olmadığımız için gerekli çalışmalar yapılmaktadır…

ÇAMLIMÜLK (MÜLK) KÖYÜ

 

Köyün kurucularınınŞadılıAşiretinden oldukları aşiret reislerindenAbasAğa ve akrabalarınınOrçulyöresindeki köylere yerleştikleri söylenir.AbasAğaEkecikköyünün kuzeyindeki tepede vefat etmiş olup mezarının orada olduğu söylenmektedir. Bu yöre halkınaAbbasınAşireti de denilmektedir. KöyünKörismail,Karyatağıve Yanıklar adında üç mezrası vardır. Bu mezralar danKaryatağıve Yanıklar boş olupKörismailmezrasında da yaz aylarında 3 hane bulunmaktadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 25,kışın 6 hane olan köyün ilçe merkezine olan uzaklığı33 kmdir.

ÇATAK KÖYÜ

 

Köyün kurucularının 93Huhacirleriolarak Artvin-Hopa Elazığ-Paludangelerek köyü kurdukları söylenir. Köyün kurulduğu yer üç vadinin birleştiği yer olduğundan köye çatak adı verilmiştir. Köyün kuruluş tarihi kesin bilinmiyor.

Yirmi yıldır cumartesi günleri köyde hayvan pazarı kurulmakta olup merkez köy sıfatının taşımaktadır. Köy halkı geçimini tarım, hayvancılık ve arıcılık ile sağlamaktadır. Yazın 20,kışın 16 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı30 kmdir.

ÇAVUŞ KÖYÜ

 

Köyün kurucularının Kemah'tan geldiği söylenmektedir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor. Tarihte bir askeri birlik buraya yerleşmiş bu birlikten bir çavuş ölmüş orada defnedilmiş bu çavuşun mezarından hareketle çavuş adı verilmiştir. Köyün kuzeyinde kendirli diye anılan bir yeraltı şehrinin olduğu rivayet edilir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 15,kışın 4 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı13 kmdir.

ÇATALÇAM (ZEVKER) KÖYÜ

 

Köyün eski adıZevkerdir.Zevkerzevk yeri anlamına gelir kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor köye ilk yerleşenlerKumbaroğlusülalesi olup bu sülalenin üç asır önce Karadeniz bölgesinden geldiği rivayet edilmektedir. Askeriyenin yaptığı pafta çalışmasında köyün doğusunda bulunan çatal şeklinde bir çam ağacından hareketle köyeÇatalçamadı verilmiştir. Kemah sancağına bağlı bir yer olduğundan ve kendisine bağlı 36 köy bulunduğundan köye Jandarma Karakolu kurulmuştur. Köyde Sağlık OcağıPTT ,TarımKredi Kooperatifi Orta Okul binası ve Kapalı Salon bulunmaktadır. İdari yapılaşma içerisinde Bucak Müdürlüğü kaldırılarak köy statüsüne indirilen köyde okur-yazar oranı yüksek olup nüfusun %15 i tahsillidir. Köy halkı geçimini tarım hayvancılık ve arıcılıkla sağlamaktadır. Yazın 80,kışın 60 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı24 kmdir.

ÇIRAGEDİĞİ KÖYÜ

 

Bundan yaklaşık 100 sene önce Ahmet Ağa ve Kara Veli adında iki kişi aile efradı ile Tunceli'den gelerek köye yerleşmişlerdir. Ahmet ağa adından hareketle köye Ahmet Ağa Köyü denmiş daha sonra çam ağaçlarının ve dolayısı ile çıranın çok oluş sebebi ile köyün adıÇıragediğiolarak değiştirilmiştir. Köyün batısındaBeştepegüneyinde de Çam oluk ziyaretleri olup bugünde ziyaret edilmektedir. Köyde hayvancılıkkısmendearıcılık yapılmaktadır. Yazın 25, kışın 13 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı37 kmdir.

ÇUKURYAZI (MAHMER) KÖYÜ

 

Köyü Aydın'dan gelenAydınoğulları'nınkurduğu söylenmektedir. Eski adının ne anlama geldiği bilinmiyor. Köyün kuzey batısında kale boynu adında oyma taştan bir kale olduğu söylenmektedir. Köy halkı geçimini sebze tarımı, hayvancılıkla sağlamaktadır.25 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı30 kmdir.

ÇİÇEKALİ KÖYÜ

 

Rivayete göre bir kabile Orta Asya'dan gelerek bugünResullaradıyla anılan köye yerleşmişler buradan da çeşitli yerlere dağılım olmuştur işte bu dağılım sonucu bir grup da köyün şimdiki yerine gelip yerleşmişler. Özellikle mayıs-haziran aylarında köyde her yerin çiçeklerle kaplı olması nedeni ile köyeÇiçekaliadı verilmiştir. Yaklaşık 100 sene tarihi olan köy kurulduğundan bu yana hepÇiçekaliadı ile anılmıştır. Köye yerleşen sülale önceleri Davut oğulları namı ile anılırken soyadı kanunun ileAğçiçekadını almıştır. Daha sonraları akrabalardan bazılarıRençberoğullarısoyadını almıştır. Köyün kuzey batısında meşe ormanı bulunmaktadır. Köy halkı geçimini tarım hayvancılık ve arıcılıkla sağlamaktadır. 2 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı25 kmdir.

ÇUKURÇİMEN KÖYÜ

 

Köyün kurucularının Orta Asya'dan gelip şimdiki köyün doğusunda yerleştikleri rivayet edilmektedir. Köyün batısındaki çukur çayırlardan dolayı köyeÇukurçimenadı verilmektedir. Köye 93 harbinden (1877)sonra Bingöl-Kiğı'dan gelip yerleşenler olmuştur. Ayrıca 1939 Erzincan depreminden sonra Refahiye'nin tepe köyünden gelip yerleşenler olmuştur. Köyün batısında bulunan AliHayadrınmezarı ziyaret kabul edilmektedir. Köy halkı geçimini tarım hayvancılık la sağlamaktadır. Yazın 13,kışın 5 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı28 kmdir.

DİŞTAŞ KÖYÜ

 

Köyün kurucuları yaklaşık iki asır önce Bingöl-Kiğı'dan gelip köyün şimdiki yerine yerleşmişlerdir. Köyün batısında DeliBekcanadında bir ziyaretin olduğu ayrıca bu ziyaretin 500metre batısında da Nesimi (ambarlı tepe)adında bir ziyaretin olduğu söylenmektedir. Köyün Yerlice(Hıdoyeri),Ünlüce(Gezdikler) ve İnce Habibler adında üç mezrası bulunmaktadır. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır.Yerlice'de4,Ünlüce'de3,İncehabibler'de1 ve köy merkezinde 7 olmak üzere toplam 15 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı38 kmdir.

DEREBAŞI KÖYÜ

 

Köyün asıl sahipleriKemah'lıSağıroğullarıdır. Köyün şimdiki halkı Kemah Munzur'dan gelerekSağıroğullarınahizmet ederlerSağıroğludaköyün yerin onlara verir. Köyün güney batısında bir ziyaretin olduğu söylenmektedir. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın7 ,kışın5 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı24 kmdir.

DAMLACA (BUĞDAÇAR) KÖYÜ

 

Köyün kurucusu Horasan erlerinden Anadolu'ya gelen 40 kişilik gruptan biri olan Mevlana Mahmut oğlu Derviş Murat zaviyesini buraya kurar. Bu zatı çevrede yaşayanlar :"Bir şeyh buraya yerleşti halkı haraca bağlıyor." diye devrin hükümdarınaşikayetederler. Padişahşikayetideğerlendirmeye geldiğinde ŞeyhiAlacahanyakınlarında görür ."Şeyhliğini bize de ispat et der". Bu zat da büyük bir taşa ata biner gibi oturur taş yürümeye başlar. Hükümdar dile benden ne dilersen der. Oda köyün yerini hudutlarıyla ister. Hükümdarda köye Derviş Murat uhdesini verir. Bu taşEyerkayadiye anılıpAlacahanmezarlığının yanındadır. Şimdi iseziyaretgaholarak kabul edilmektedir. Buğday ve arpanın çok olması sebebi ile köyeBuğdaçaradı verilmiştir. Köye daha sonra Malatya AlucraŞirandangelip yerleşenler olmuştur. Ayrıca köyün güneydeki yolun üzerinde Evliya Çamı denilen bir yer vardır. Yol yapılırken dozer operatörü evliya çamı'nın bulunduğu tepeyi düzeltmek istemiş. Ancak dozer bir türlü toprağa işlememiş. O gece dozerci rüyasında çok kötü şeyler görmüş. Bunun üzerine tepenin etrafını dolaşacak şekilde yoluvirajlıyapmış. Buradaki çam ağacı zamanla kurumuş. Köylünün biri onu kesmek istemiş, ancak ağacın yanına geldiğinde unun yemyeşil olduğunu görmüş.

Köyde meyve ve sebze tarımı yapılmaktadır. Yazın 40 kışın,20 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı15 kmdir.

DİYARLAR KÖYÜ

 

Köyün kurucuları doğudan gelip önceResullarköyüne yerleşmişlerdir. Daha sonra bir grup buradan ayrılarak köyün şimdiki yerine yerleşmişlerdir. Köye gelen bu grubun başındaDiyaroğlununolduğu bundan dolayı da köye diyarlar adının verildiği söylenmektedir. Köy halkı geçimimi hayvancılık ve arıcılık ile sağlamaktadır. Toplam 3 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı21 kmdir.

DOĞANDERE (ESİRGAH) KÖYÜ

 

Köyün kuruluş tarihi ve eski adı bilinmiyor. Köyün içinden geçen dereden dolayı eski adıDoğandereolarak değiştirilmiştir. Önceden bucak merkezi olanDoğandereidari yapılaşma içerisinde köy statüsüne getirilmiştir. Köyün nüfusu ve hane sayısı giderek azalmaktadır. Bucak merkezi iken kurulmuş olan karakol sonradan kaldırılmıştır. Köyde sebze tarımı ve hayvancılık yapılmaktadır. 6 hane olan köyün ilçe merkezine olan uzaklığı17 kmdir.

DOLAYLI (MONDULAS) KÖYÜ

 

Köyün kurucular Selçuklular döneminde Anadolu'ya gelenArıcıoğullarıveEğlenceoğulları'dır. Köye daha sonra 93 muhacirlerinden de gelip yerleşen olmuştur. Köyün adının ne anlama geldiği bilinmiyor. Köyün güneyinde kırlar diye anılan mezar şeklinde bir ziyaret vardır. Kuraklık olduğu zaman o ziyarete gidip yağmur duası edilirmiş. Köyün batısında kaynak suyu halinde şifalı bir su akıp bu suyun cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir. Köyün kuzeyinde YukarıMondulasdenilen Rum köyü harabe şeklinde olup 1981 yılında idris ağadan satın alınmış olup arazisi kullanılmaktadır. Köy halkı geçiminitarım,hayvancılıkve meyvecilikle sağlamaktadır. Yazın 15,kışın 8 hane olan köyün ilçe merkezine olan uzaklığı21 kmdir.

EKECİK KÖYÜ

 

Çaldıran savaşından sonraCıbızoğludenen birinin aile efradı ile birlikte önce köyün kuzeyindeki kale denilen yere daha sonrada köyün şimdiki yerine yerleşerek köyü kurduğu söylenir. O dönemlerde köy halkının çardaklı yolunun güvenliğini sağladıkları resmi kayıtlarda mevcuttur. (1591)köye daha sonraları Harput Tunceli-Ovacık Erzincan ve Gümüşhane-Kelkit'ten de gelip yerleşimler olmuştur. Köydeküçük başhayvancılık ve besi hayvancılığı yapılmaktadır. Ayrıca tarım ve ticarette önemli geçim kaynaklarındandır köy Refahiye'nin kalabalık köylerinden biridir. 70 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı19 kmdir.

ERECEK (MANK) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Horasandan gelenBayramoğulları,RecepoğullarıveRizvanoğulları'dır. Köye 93 harbi seferberliğinden sonra Artvin'den ve Kurtuluş Savaşından sonra Kemah'tan gelenler olmuştur. Köyün güneyindeki çamlık bölgede mezar şeklinde geyikli baba ziyareti olup ayrıca köyün1 kmbatısındaKırkgözedenilen kaynak suyunun olduğu ve bu suyun cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Yazın 35, kışın 26 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı24 kmdir.

GAZİPINAR KÖYÜ

 

Köyün kuzey batısındaki göze (pınar)başındaki bir askerin ölüp gömüldüğü rivayet edilmektedir. Bu pınardan dolayı köyeGazipınaradı verilir. Köyün kurucularıönce,şimdikiköyün güneyindeki dereye yerleşmişlerdir. 1939 depreminde köy yerle bir olmuş daha sonra şimdiki yerine taşınmıştır. Köyün Işıklı (Kaşıkcemo) veYaylabaşı(Eşekçekmez) adında iki mezrası olup bunlardanYaylabaşında8,Işıklıda ise 7 hane bulunmaktadır. Mezralarla birlikte 48 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı40 kmdir.

GEMECİK KÖYÜ

 

Köy halkınınOrtaasya'dangeldiği söylenir. Köyün sınırları içerisinde kızlar sinisi (kırklar gediği)adıyla bir yer vardır. Rivayete göre burada bulunan 40 kadar kadına düşmanlar saldırır. Kadınlar iffetlerini koruyacak bir çare bulamayınca Allah'a dua ederler "Allah'ım namusumuzu bugavurlarateslim etme bizi taş kes". Bu duaları karşısın da halka şeklinde taş olurlar. Ayrıca köyünSırataşlarmevkisi ile de birhikayeanlatılmaktadır. Söylentiyegöre;çevreköylerden bir gelin getirilirken düşmanlar düğün alayının önünü keserler. Alayda bulunanlar düşman eline geçmemek için Allah'a dua etmeye başlarlar. Bu duaları sonucunda sıra halinde taş olurlar. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün yukarıGemecikmezrasında yazları 12,kışları 11;köy merkezinde ise yazları 22,kışları 17 hane olmak üzere köyde yazları toplam 34 kışları 28 hane olmaktadır. Köyün ilçe merkezine uzaklığı36 kmdir.

GÖÇEVİ (KOÇEVİ) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Karadağlar sülalesi olup buların nereden geldiğibilinmiyor.dahasora Kemah'ınUrfaTve Refahiye'ninYurtbaşı(Melikşerif)köylerinden gelip yerleşenler olmuştur.Köy 1950 yılına kadarKoçeviadıyla anılırken bu tarihten itibarenGöçeviadını almıştır.Köyün doğusundaYelpınarıadında bir kaynak suyu bulunup bu suyun romatizma ağrılarına iyi geldiği denir.Köy halkı tarım hayvancılık ve arıcılık yapmaktadır.Yazın 22 kışın 11 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı30 kmdir.

GÖKSEKİ KÖYÜ

 

Oğuzların Kıpçak boyundan olan köyün kurucuları Orta Asya'dan gelip köye havalisineyerleşmişlerdir.Birsüre orada kaldıktan sonra köyün şimdiki yerine taşınmışlardır.Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Savaşına giderken (14-15 temmuz 1514)bu köyde iki gün kalmıştır.Askerin konakladığı mevki bataklık olması nedeni ile köye500 metreuzunluğunda kaldırım taşı döşenmiştir.Bu kaldırım taşları günümüze kadar kalmıştır.Köy halkı tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır.Yazın 40 kışın 30 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı29 kmdir.

GÜLENSU (HIŞTOLAR) KÖYÜ

 

Köy halkı tarihte Orta Asya'dan göçerek köyün bu günkü yerine yerleşmişlerdir önünde gülen dağından gelen suyun akması nedeni ile köyeGülensuadı verilmiştir.Cengerlinahiyesine bağlı olan köy sonraDoğandere,dahasonra daGümüşakarnahiyesine bağlanmıştır. Köyün eski adının ne anlama geldiği bilinmiyor. Köyünİmecik,ZerilerveBabolaradında üç mezrası bulunmaktadır.Babolarmezrası bugün terk edilmiş durumdadır.İmecikve zeriler mezraları da kışın boş kalmaktadır. Yaz aylarında ise üçer hane kalmaktadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Toplam 9 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı23 kmdir.

GÖLKÖY

 

Kuruluş tarihi bilinmeyenbilinmeyenköyün kurucuları doğudan gelenMirzaoğullarıdır. Köyün içerisinde yağmur suyuyla dolan üç küçük göl vardır bundan dolayı köye Gölköy adı verilmiştir. Köyünşihoruç(otluca ) adında bir mezrası bulunmaktadır. Bu mezra adını şeyh oruç adlı bir kişiden almıştır. Mezrada bulunan kavak ağaçları ziyaret kabul edilmektedir. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlar. Yazın 16 kışın 7 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı39 kmdir.

GÜMÜŞAKAR (KOÇKİRİ) KÖYÜ

 

Köyün kurucularının1-2asır önce geldiği rivayet edilmektedir. Köyü kuranın Telli Bey (Karakoç)olduğu söylenmektedir. Köye daha sonraSedefoğulları,Topgüloğulları,Köknaroğulları,Küçükşahinoğullarıda gelip yerleşmişlerdir.Köy Cumhuriyet döneminde nahiye merkezi olmuştur.köyün doğusundaKoçgölüdenen ve ziyaret de kabul edilen bir göl vardır.Koçgölü'ndenhareketle köyeKoçgiridenir. Bu ad daha sonraGümüşakarolarakdeğiştirilmiştir.Köyhalkı geçimini tarım hayvancılık la sağlamaktadır.33 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı25 kmdir.

GÜVENTEPE (BAZGU) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları doğudan geldiği söylenir. Köy kuru çay ilçe iken oraya bağlı olup 1950 yılında Refahiye'ye bağlanmıştır. Köyde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kilim dokunmaktadır. Köyün yukarı tarafında kel baba adında bir türbe vardır. Ancak bu türbe adında her hangi bir bilgi bulunmuyor. Köy halkı hayvancılık ve arıcılık yapmaktadır. Yünlüce mezrasında 4,merkezde 8 olmak üzere toplam 12 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı44 kmdir.

GÜZLE (ÖREN) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları doğudan gelip önceResullarköyüne yerleşmişler. Daha sonra bir grup buradanayrılarak.köyünşimdiki yerine gelip yerleşmişlerdir. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır. 6 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı35 kmdir.

GÜNYÜZÜ (GERCANİS) KÖYÜ

 

Rivayetlere göre 17.y.y ikinci yarısında, sultan 4. Mehmet'in zamanında Horasan tarafından maiyetiyle gelerek bugünkü Günyüzü köyünün bulunduğu çamlı tepeler arasındaki vadiye ve doğusundaki düzlüğe yerleşen sarı kadı,1690 tarihinde köydeki eski caminin temelini atmış böylece köy kurulmuştur. Cami 1864 yılında Pamuk Ağa tarafından imar edilmiştir. Şimdiki cami 1995 yılında yapılmıştır. Köyün kuruluşundan önce bu yeringercişveyagercanisadı ile anıldığı kayıtlarda görülmektedir.Gercanisyöreye verilen bir ad olup daha sonra nahiye adı olarak kullanılmıştır.Gercanismahalli yerleşim birimi olarak daha sonra kaza olup,3 kmkuzeye taşınarak Refahiye adı ile anılmaya başlanmıştır.(1883).Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıklasağlamaktadır.yazın45 kışın 30 hane olan köyün ilkçe merkezine uzaklığı3 kmdir.

HACI KÖY

 

Köyün kuruluş tarihitarihikesin olarak bilinmiyor. Bundan yaklaşık 400 yıl önce üç kişi ailesi ile birlikte horasandanMekke'ye gider. Hac farzlarını yerine getirdikten sonra uzun bir yolculuk sonucunda buraya yerleşerek köylerini kurarlar. Köye de Hacı köy adı verilir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 20 kışın 10 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı2 kmdir.

HALİTLER KÖYÜ

 

Bundan yaklaşık bir asır önce bir aileYeniyurt'dangelerek köyün yerine yerleşmiş köy böylece kurulmuştur. Bu gelen kişinin Halit olması sebebi ile köye Halitler adıverilmiştir.ilçemerkezine23 kmolan köyde şu anda kimse yaşamamaktadır.

KAÇAK KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Ovacık-Dersim'dengelmiştir. Köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber kurucularının 93 harbi seferberliğinden sonra geldiği rivayet edilmektedir. Köyün Gölcük adında bir mezrası bulunup burada 9 hane bulunmaktadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Toplam 18 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı22 kmdir.

KADIKÖY

 

Köy halkının 1928lerdeZaranıHamituzuveHizolyörelerinden geldiği rivayet edilmektedir. Köy halkı adını köyde mezarı bulunduğu söylenen kadı isimli bir şahıstan almıştır. Köyde hale ayakta olan ve Rumlardan kaldığı söylenen bir kilise mevcuttur. Kilisenin içinin bir bölümü bakımlı bir bölümü bakımsızdır. Köyün yakınlarında bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen bir mezar olup burası örtülü adıyla anılmakta köylüler tarafından ziyaret edilir kurbanlar kesilip dilekte bulunulur. Ayrıca bu yer mesire yeri olarak ta kullanılmakta. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.18 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı35 kmdir.

KABULLER KÖYÜ

 

Köyün kurucuları yaklaşık100-150sene önce Elazığ ve Tunceli'den gelerek şimdiki köyün yerine yerleşmişlerdir. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır.6 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı25 kmdir.

MERKEZ KALKANCI KÖYÜ

 

 

Köyün kurucuları Orta Asya'dan 500 yıl önce develerle gelip köyün şimdiki yerine yerleşenŞahmahmuhoğulları'dıryine bu tarihlerdeKelaliler(Kellalar) denilen bir ailede köyün doğusundaki vadiye yerleşmişlerdir. Ancak bu aileden bir çocuğun sele gitmesi sonucuKelalilerŞahmahmuhoğulları'nınyanına taşınmıştır.Kelalilerinböylece konup kalkmaları nedeniyle bir başka rivayete göre de köy yerinin kalkan otları ile kaplı olması köy adının Kalkancı olmasına sebep olmuştur köye daha sonraları Halep'ten ve Giresun Alucra'dan gelip yerleşenler olmuştur. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 70,kışın 40 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı3 kmdir.

G.KALKANCI KÖYÜ
 

 

Köyün kurucularıİnceoğullarıolup bundan yaklaşık iki asır önce Tercan'dan gelerek köyün şimdiki yerine yerleşmişlerdir bunların 1.dünya savaşı seferberliğinde köylerinden ayrılıp bugünküAkbağ(gezge)köyüne göçtüğü burada bir kaç yıl kaldıktan sonra tekrar kendi köylerine taşındığı konup-kalkma (göçme)larınedeni ile köye kalkancı adının verildiği söylenir. Köyün3 kmkuzeyinde yağmur tepe mahallesi bulunmaktadır. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır.Yağmurtepemahallesinde 16 köy merkezinde 10 olmak üzere toplam 26 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı37 kmdir.

KAMBERAĞA KÖYÜ

 

Köyün kurucusu Yukarı Sütlü köyünün kurucusu olanTemurAğanın kardeşi Kamber Ağadır. Köyde şimdi Kamber Ağanın 4 kuşaktan torunları yaşamaktadır. KöyünEmirdereveKörappolaradında iki mezrası olup bu mezralardanEmirdere'de5,Körappolarda8 hanevardır.köyhalkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Toplam 23 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı39 kmdir.

KANDİL KÖYÜ

Köyün kurucuları önce Sivas-İmranlı'yayerleşmişler,dahasonra şimdiki köyün yeri hayvancılığa daha elverişli olduğu için buraya yerleşmişlerdir.köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır.10 hane olanolanköyün ilçe merkezine uzaklığı36 kmdir.

KANLITAŞ KÖYÜ

 

Köyün adını1 kmgüneyindeki kanlı kayadan aldığı söylenmektedir. Vaktiyle Erzurum yöresinden bir delikanlı bir kız kaçırır kızın yakınları onları takip eder bugünkü kanlı kaya denilen yerde kızla oğlanı yakalayarak katlederler. Kaya da adını bu olaydan sonra alır köyün3-4asır önce potuklular veYaaplar(Yakuplar) sülaleleri tarafından kurulduğu söylenir. Köyün500 metredoğusundaAğbabadenilen bir ziyaret vardır kuraklık olduğu zamanlarda bu ziyarete gelip dua edildiği dua sonucunda yağmur yağdığısöylenmektedir.kanlıtaş köyü 1980 yılında önceden bağlı bulunduğu Sivas-Suşehri'nden ayrılarak yakınlığı nedeni ile Refahiye'ye bağlanmıştır köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.yazın 30 kışın 10 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı18 kmdir.

KARASU KÖYÜ

 

Köy halkının Orta Asya'dan geldiği söylenmektedir köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor. Köyün yakınlarındaki karasu adı verilen bir göze suyundan hareketle köye karasu adı verilmiştir köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 20,kışın 15 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı22 kmdir.

KARAYAPRAK KÖYÜ

 

Köyün adıKarayaap(Karayakup) tanKarayaprakolmuştur. Köyün yeri Suşehri-Karayakupköyünün yaylasıimiş .Köyün kurucusu Veli Bey, Yeniçeri askeri imiş yeniçeri ocağı dağılınca kardeşi Tercan'ınGökdereköyüne kendiside Uludere köyününÇakolarmezrasına yerleşir burada barınamayıpEmirdereninŞakuller mevkiinde bulunan amcalarının yanına gider amcaları ile birlikte şimdiki köyün yerine gelip yerleşirler böylece köyü kurmuş olurlar. Köyün doğusunda;Şaşlıbaba, kuzeybatısındaÇakmakpınar, güneybatısındaMusarıza(büyük kayalar şeklinde) ziyaretleri bulunmaktadır. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır. 35 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı41kmdir.

KAYI KÖYÜ

 

Selçuklular zamanında Kayı adında bir kişinin buraya gelip yerleştiği ve köyü kurduğu rivayet edilmektedir. Bundan dolayı köye Kayı adı verilmiştir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 50,kışın 20 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı17 km.dir.

KERSEN KÖYÜ

 

Köyün kuruluş tarihi bilinmemektedir. Kurcularının, Antalyadangelerek buraya gelerek yerleştikleri rivayet edilmektedir. Köy halkı geçimini tarım hayvancılık ve arıcılıkla sağlamaktadır. Yazın13 , kışın6 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı19 km.dir.

KAZÖREN KÖYÜ

 

Köyün kurcularınınKoçoğullarıolduğu söylenir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor. KöyünKa'be'nin vakfı olduğu söylenmektedir. Köyün yamacında gaz yağı çıkarmış bu nedenle köyeGazverendenilmiş daha sonra bu adKazörenolarak değiştirilmiştir. Köyün doğusunda "kavağın düzü" mevkiinde kale ve ziyaret olduğu rivayet edilir. Kale üzerinde bina harabelerivardır.köyedaha sonra Azerbaycan-Karadağ'dan, Şiran'dan veOrçul'unKörappolarmevkiinden gelip yerleşmeler olmuştur. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. 36 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı37 kmdir.

KEÇEGÖZ KÖYÜ


keçegöz köyü ..köyün kuruluş tarihi yaklaşık 450 yıl öncesine dayanmaktadır. Kinsiz, meşe ve temel soyisimlerinden oluşan üç kabine tarafindan kurulmuştur. Kecegöz köyü erzincan ili refahiye ilçesine bağlı kemah yolu güzergahı karayolu üzerinde dogandere nayhasina 3km uzaklıkta geyikli baba dağının yamacina kurulmuş şirin bir köydür.ilçeye uzaklığı yaklaşık 17 km dir.

KIRANTEPE (VENK) KÖYÜ

 

Köyün kuruluş tarihi ve eski adının ne anlama geldiği bilinmiyor. Köyün kurucuları şimdiki köyün2 kmgüneydoğusundakiAşağıvenkdenen yere yerleşmişlerdir. Ancak buradaki evlere yılanlar yuva yapmaya başlamış. Bundan iki asır önce yılanlardan kurtulmak amacı ile köyün şimdiki yerine yerleşmişlerdir. Daha sonra köye Elazığ Palu'dan gelip yerleşenler olmuştur. Örtülü mezrasıyla birlikte 12 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı33 kmdir.

KIRIKTAŞ KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Cumhuriyetin ilanından sonra Erzincan ve Tunceli'den gelerek buraya yerleşmişlerdir. Köyün kuzeyindeki kırık bir kayadan dolayı burayaKırıktaşdenmiştir. Köyün yerini köylülere KemahlıSağıroğullarıvermiştir. Köy halkı geçimini hayvancılık ve arıcılıkla sağlamaktadır. 12 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı12 kmdir.

KIRKBULAK (HORHOPUL)KÖYÜ

 

Köyün kurucularının Orta Asya'dan geldiği söylenmektedir. Köyün eski adının ne anlama geldiği bilinmemektedir. Köyün etrafındaki kaynak sularının çok olması sebebi ile köyün adıKırkbulakolarak değiştirilmiştir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 30,kışın 18 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı21 kmdir.

KIZILİNİŞ KÖYÜ

 

Kuruluş tarihi bilinmeyen köyün kurucularının Bingöl-Kiğı'dan gelenŞadılıaşireti olduğu söylenmektedir. Köyün yolunun iniş ve toprağının renginin kızıl oluşu sebebi ile köye kızıl iniş adı verilmiştir. Köyün doğusundaki Karadağ ile ilgili birhikayeanlatılmaktadır. Vaktiyle buradan geçen bir grup yolcudan bir kadın, kucağındaki çocuğu otların üzerine bırakarak su içmek için dereye iner geri geldiğinde çocuğu bulamaz. Bunun üzerine Karadağ'a "dağ yavrumu aldın Allah senin üzerinde ot bitirmeye" diye beddua eder. O günden bu yana dağın üzerinde hiç ot bitmediği söylenir. Köyün batısındaki yelken baba güneyinde deGevrikıranadın da bir ziyaret bulunmaktadır. Halk geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 30,kışın 2 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı38 kmdir.

KOÇKAYA (MEZRAHAN) KÖYÜ

 

Köyün kuruluş tarihi bilinmemektedir.Tarihte Giresun- Refahiye-Arapkir kervan yolu üzerinde olan köyde bir han bulunmakta imiş.Bu handan hareketle köyeMezrahanadı verilmiştir. Köyün adı daha sonra koça benzeyen bir kayadan hareketleKoçkayaolarak değiştirilmiştir. Köyün oluklu ve güneşli adında iki mezrası olup bunlardan güneşli mezrasında kimse yaşamamaktadır. Oluklu mezrasında ise yazın 4,kışın 2 hane bulunmaktadır. Köy halkı geçimini tarım hayvancılık ve arıcılıkla sağlamaktadır. Yazın 16,kışın 12 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı32 kmdir.

KONAK (KOCU)KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Erzincan-Tercan'dan gelerek Sivas-İmranlı'nın Kerim köyüne yerleşmişlerdir. Buradan da koca (ihtiyar)diye anılan biri aile efradı ile birlikte gelerek köyün şimdiki yerine yerleşmişlerdir. Yöre şivesiyle köyeKocudenmiştir.Kocuadı daha sonra Konak olarak değiştirilmiştir. Köyün kuzeybatısında(Dereyayla)Daharmezrası vardır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 20kışın 8 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı34 kmdir.

KÜRELİK KÖYÜ

 

Köyün kurucuları 93 harbi seferberliğinden sonra Muş-Varto'dan gelerek şimdiki köyün kuzeyindeki yere yerleşmişler. 1939 depreminden sonra köyün şimdiki yerine taşınmışlar. Köyün2 kmkuzeybatısındaAlacahanmezrası bulunmaktadır.Alacahan'ınyerinin Rum köyü olduğu rivayet edilmektedir. Köyde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Mezrada 17,köyde 13 olmak üzere toplam 30 hane bulunmaktadır.Alacahan'ın8,köyün ise ilçe merkezine uzaklığı6 kmdir.

KUZULUK KÖYÜ

 

Cumhuriyetin ilanından sonra (Lozan 1924) Yunanistan ile azınlıkların değişiminde buranın Rum olan eski halkı Yunanistan'ın Selanik şehrine göçer. Köy 15 yıl boş kalır ve harabeye döner. Şimdiki köylüler,1942 yılında Alucra'nın boyluca(Zun)köyünden 12 hane olarak gelip burayayerleşirler.köyünadı eskiden olduğu gibi kuzuluk olarak kalır.köy 1987 yılında yakınlığı nedeni ile Refahiye'ye bağlanır.yazın 30 kışın 10 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı18 kmdir.

LALELİ KÖYÜ

 

Köyün tarihçesi ile ilgili iki ayrı rivayet anlatılmaktadır.Birincisi;Kemahta ikamet edenSağıroğulları,köyün bugün ki yerini yayla olarak kullanırlarmış. Bölgede de çokça lale olduğundan köye yerleşenler buraya laleli adını vermişler. İkinci rivayetegöre;KemahEmiriMelikşahgörevden alınır yerine lale paşa adın da bir emir atanır. Lale paşanın taifesi olanSağıroğullarıKemah'tan köyün bugün ki yerine göç ederek yerleşirler köye de lale paşa adından hareketle laleli adı verilir.

Köyün yakınlarında uyuz gölü adı verilen bir kaynak suyu bulunup bu su demir ve kükürt içermektedir. Eski zamanlarda köyde çok fazla keçi varmış keçilerde zamanzamanuyuz hastalığı görülürmüş keçileri kükürdü fazla olan bu gölde yıkayarak hastalıktan kurtarırlarmış. Bundan dolayı buraya uyuz gölü denilmiştir. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 20 kışın,11 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı28 kmdir.

LEVENTLER (LEVENTOĞLU) KÖYÜ

 

Yaklaşık iki asır önce Osmanlı ordusunda levent olarak görev yapan bir askerin ordudan ayrıldığıÇukurçimendekiAbasağadan bir yer istediği ağanın da bu köy yerini bu askere verdiği söylenir. Bu şekilde kurulan bu köyeLeventoğluadı verilmiştir. Bu ad daha sonra Leventler şeklinde değiştirilmiştir. Köyün1 kmbatısındaDostolar(uysal)mezrasıbulunmaktadır.mezrahalkınınDiştaşköyünden geldiği söylenmektedir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 22 kışınkışın18 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı28 kmdir.

MADENDERE KÖYÜ

 

Bundan bir asır önce üç kardeş aile efradı ile birlikteGümüşakarköyünden ayrılarak köyün şimdiki yerine gelip yerleşmişler köy iki mahalleden oluşur köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar.13 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı18 kmdir.

MENDEMEBAŞI KÖYÜ

 

Köyün adının ne anlama geldiği bilinmemektedir. Kurucuları köyün Aslan Dede ziyaretinin bulunduğu yere gelip yerleşmişler ancak o yerde çöküntü olmuş. 1.Dünya Savaşı seferberliğinden sonra köyün şimdiki yerine taşınmışlardır. KöyünBektaşlımezrasına Erzurum-Narman'danKırmanlılarsülalesinin geldiği söylenmektedir. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır.Bektaşlımezrasında yazın 13,kışın 7,gömü mezrasında yazın 3,kışınboş,köyünmerkezinde ise yazın 20,kışın 14 hane bulunup köyün ilçe merkezine uzaklığı35 kmdir.

MENDEMEÇUKURU KÖYÜ

 

Köyün kurucuları doğudan gelip önce Kelkit'inHınzoruköyüne yerleşmişler. Yaklaşık 3 asır öncede oradan göçüp köyün şimdiki yerine yerleşmişler. Köye daha sonraları da gelip yerleşenler olmuş. Köy yerinin çukur oluşu nedeni ile köyeMendemeçukuruadı verilmiştir. Köyün kuzeydoğusunda aslan dede adıyla bir ziyaret vardır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıklasağlar.yazın25 kışın 16 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı30 kmdir.

MURATÇAYIRI (RIŞKAN) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları 93 harbi seferberliğinde Erzurum-Aşkale ve Bingöl-Kiğı'dan gelerek köyün yerine yerleşmişlerdir. Köyün alt tarafındaRışkanadında bir dere vardır köy adının buradan alır. Köy aşağı ve yukarı adında iki mahalleden oluşmaktadır. Köy yeni adını murat'ın çayırından almıştır. Köyün yukarısındaki ormanda bir kilisenin varlığından bahsedilmektedir. Bu kilisenin tam karşısında 300 yıllık bir çam ağacı olup burası ziyaret kabul edilmektedir. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlar. Yazın 20,kışın 4 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı31 kmdir.

MÜLK KÖYÜ

 

Arazisinin çok fazla oluşu sebebi ile köye mülk adı verilmiştir. Köyün kurucuları önce eski mülk denilen şimdiki köyün yukarısındaki yere yerleşmişlerdir. Buranın suya uzak oluşu sebebi ile daha sonra köyün şimdiki yerine taşınmışlardır. Köyün kurucularınınMalatya,Suşehri(kındık köyü) gibi değişik yerlerden geldiği söylenmektedir. Köy dolabın dere adı verilen çayın üzerine kurulmuştur. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.10 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı12 kmdir.

OLGUNLAR (SİPTİĞİN) KÖYÜ

 

Köyün kurucularının Orta Asya'dan geldiği rivayet edilmektedir kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Köy halkının olgun ve anlayışlı olması sebebi ile köyün adı olgunlar olarak değiştirilmiştir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 30,kışın 20 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı5 kmdir.

ONURLU (HANPERİ) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Türkmenlerden olduğu rivayet edilmektedir. Köyün tarihçesi hakkında mevcut bir bilgi yok. Köy halkının onuruna düşkün ve diğer komşu köylerle iyi olması nedeni ile köyün eski adı onurlu olarak değiştirilmiştir. Halk geçimini hayvancılıklasağlar.yazın12,kışın 8 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı10 kmdir.

ORTAGÖZE (BADIRIK) KÖYÜ

 

Kurucularının Orta Asya'dan geldiği söylenir. Kuruluş tarihi kesin bilinmiyor. Köyün yerleşim yerinin yerel adı o göze olması sebebi ileBadırıkadı daha sonradanOrtagözeolarak değiştirilmiştir. Köyün doğusundatoprakkaledenilen bir yeraltı şehrinin olduğu rivayet edilmektedir. Fakat hangi dönemden kaldığı bilinmiyor. KöyünTuzlakonağı,Maksutmorubulak adında 3 mezrası vardır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün ilçe merkezine uzaklığı15 kmdir.

ÖREN (HARABA) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Ardahan'dan gelmiştir. Daha sonra bu köyüVenkvePerçemliler'e60 TL ye satarak. Tokat'a gitmiştir. Önceleri 3 ayrı mahalle olan köy daha sonra hırsızlık olayları sebebi ile bir arayatoplanmışlardır .Köyünkuzeybatısındaki mezrada Rum mezarlık ve harabelerinin olduğu söylenmektedir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 15 kışın 5 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı34 kmdir.

PERÇEM KÖYÜ

 

Yavuz Sultan Selim Çaldıran savaşına giderken ordusu ileGöksekicivarında konakladığında Perçem ve Topçu Baba adındaki askerler köyün bulunduğu mevkii de şehit düşerler. Köy adını Perçem adlı askerden almıştır bu zatlardan perçem baba köyün batısında topçu babada köyün doğusunda bulunmaktadır. Mezarları ziyaret olarak bilinir. Köy halkının horasan erlerinden olduğu söylenir köyün kuruluş tarihi bilinmiyor. Köyde hicri 1140 tarihli bir fermanın bulunduğu ve muhtar tarafından muhafaza edildiği söylenmektedir. Bu ferman Alucra pınarlı (panik) köyü ile hudut fermanıdır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Yazın 25,kışın 20 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı32 kmdir.

PINARYOLU (DİVİR) KÖYÜ


Köyün kurucuları Horasandan gelenTuğcuoğulları,KaraaslanoğullarıveMollaalioğullarıolduğu rivayet edilmektedir. Yine Horasandan daha sonralarıZülfikaroğlları,ZehiroğullarıveKavlakoğulları'nında gelip yerleştikleri rivayet olunmaktadır. 1500yıllarda köyün menzil durumunda ve yol üzerinde olması sebebi ile köylülerin yol güvenliği sağladıkları ve bu nedenle de vergiden muaf tutuldukları resmi kayıtlarda mevcuttur. (1591)köy dumanlı ormanı eteğinde dumanlı dağındaki pınarların yolunun üzerinde olması nedeni ilePınaryoluadını almıştır. Köy halkı geçimini tarım hayvancılık ve arıcılıkla sağlar. 80 hane olan köy ilçe merkezine4 kmdir.

RESULLAR KÖYÜ

 

Köyün kurucusunun doğudan gelen Resul adlı birisinin olduğu söylenmektedir. Bu zattan hareketle köyeResullaradı verilmiştir. Köyün yeri vaktiyle ormanlık imiş ancak şimdi orman sadece karşı taraflarda vardır. Köyün200 metrebatısında ardıç ağaçları vardır. Burası ziyaret olarak bilinir.Madenderemevkiinde vaktiyle altın ve bakır işlenmiş olup yerleri bellidir. Köyün ören adında bir mezrası mevcuttur. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Yazın 35 kışın 25 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı40 kmdir.

SALUR KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Orta Asya'dan gelipGemecikköyünün karşısında bulunan ve Salur yurdu denilen yere yerleşmişlerdir daha sonra soğuktan korunmak için köyün şimdiki yerine yerleşip buraya Salur adını vermişlerdir. Köyün yazı adında bir mezrası olup bu mezrada 13 hane bulunmaktadır. Yazı mezrasında bulunanların Sivas'tan geldiği söylenir köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar.23 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı28 kmdir.

SAĞLIK (KURT) KÖYÜ

 

Köyün ne şekilde ve ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Köyün kuruluşundanbu yana bir kaç kez yerinin değiştirildiği ilk kuruluş yerinin şimdiki Balkar çayının kenarı olduğu rivayet edilir. 16.y.y da yavuz sultan selim çaldıran savaşına giderken o zaman kurt köyü diye bilinen köyden40 ayakın atlının orduya katıldığı söylenir. Halk köyün yakınındakidemüriderbendinin tamir ve hizmetini gördüğü için vergiden muaf tutulduğu kayıtlarda mevcuttur. YineMercümektepe mevkiinde toprak altında kale kalıntılarının olduğu söylenir. Köy bugünkü adının 1961 yılında almıştır. Köye Refahiye'nin kurulduğu dönemlerde Gümüşhane-Torul ve Kelkit'ten gelip yerleşenler olmuştur. Köyün3 kmkuzey doğusunda Kuşçulu adında bir mezrası vardır. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar mezrası ile birlikte 53 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı2 kmdir.

SARHAN KÖYÜ

 

Köyün kurucularının Orta Asya'dan geldiği söylenmektedir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor. Köy halkı önceden eski köy denilen yerde yaşarken yoldan geçenlerin rahatsız etmeleri sonucu köyün şimdiki yerine taşınmışlardır. Köyün tam orta yerinde sarı han denilen bir han olduğu ve bu handan hareketle köyeSarhandenildiği söylenir. Hanın yerinde şimdi köyün camisi bulunmaktadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Yazın 25 kışın 10 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı22 kmdir.

SIRALI (CİBOLAR) KÖYÜ


Köyün halkı tarihte Elazığ Harput yöresinden gelerek önceGazipınarköyüne oradan da halkın bir kısmı hayvancılığa daha elverişli olan şimdiki köyün yerine yerleşmişlerdir. Köyün eski adıCibolardır. Daha sonra evlerin bir sıra halinde dizilmiş olması sebebi ile köyün adı sıralı olarak değişmiştir. Halk geçimini hayvancılık ve arıcılıkla sağlamaktadır. 9 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı23 kmdir.

SARIBAYIR (YAKUPŞEYH) KÖYÜ

 

Köyün kurucusu Horasan erlerinden Anadolu'ya gelen 40 kişilik gruptan biri olan Yakup Şeyhdir. Köy eski adını bu zattan almıştır. Köyün dağ ve yamaçlarının sarı olması nedeni ile Yakup şeyh daha sonraSarıbayırolarak değiştirmiştir. Köy üç kabileden meydana gelipBeşkardeşler'inHorasan'dan,diğerkabilelerinKuruçayve Malatya'dan gelip yerleştikleri söylenir. Yakup şeyhin mezarı köylüler tarafından ziyaret edilmektedir. Köy halkı geçiminitarım,hayvancılıkve arıcılıkla sağlar. 22 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı23 kmdir.

SARIKOÇ (DÜZTARLA) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları 93 harbi seferberliğinden sonra Bingöl-Kiğı'dan gelip köyün şimdiki yerine yerleşmişlerdir. Köyün odunlu,Mollaahmetler,Topalahmetler,Kamolar,BahasorveKarayakuplarolmak üzere 6 tane mezrası vardır. Köyün1 kmkuzeyinde Kızıltepe ziyareti diye anılan bir kaynak suyu bulunup bu suyun cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Aynı zamandaKarayakuplularmezrasında daKilisedereadında şifalı su olduğu söylenir. Köy halkı geçimini hayvancılıklasağlar.köyilçeye27 kmdir.

SAİP KÖYÜ

 

 

Köyün kurucularının Orta Asya'dan geldiği söylenir. Bunların kapıcılar adıyla anıldığı ve padişahlar döneminde sancaktarlık yaptığı rivayet edilir. Köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Yazın 10 kışın 1 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı21 kmdir.

ŞAHVERDİ KÖYÜ

 

Köyün kuruluş tarihi bilinmiyor. Kurucularının Tunceli-Ovacık'tan geldiği söylenir. Köyün kurucuları KemahlıSağıroğlu'nunarazisini ekip biçmişler. SonundaSağıroğluarazisini onlara vermişSağıroğlunasaygılarının göstermek içinde şahdeypköye deŞahverdiadı konulmuştur. KöyünCibolaradında bir mezrası olup köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Yazın13 kışın 10 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı7 kmdir.

SÖĞÜTLÜ KÖYÜ

 

Köyün kurucuları bundan yaklaşık 2 asır önce Erzurum-Hınıs'tan gelerek buraya yerleşmişlerdir. Ayrıca bir kısım halkta ağrı'dan gelerekÇatakkilisemezrasına yerleşmişler. KöyünÇatakklise,Resuloğlu,Derememiyurduve taşlıcaMekarsüleyman(Mirzolar) adında 4 tane mezrası vardır köyün güneyindeDerememiyurdumezrası yakınlarında haydar baba tekkesi bulunup burası ziyaret edilir. Ayrıca köyün güneyinde iki sivri ziyareti vardır. Köy halkı geçiminiküçük başhayvancılıkla sağlar.22 hane olan köy ilçeye36 kmdir

ŞAHALOĞLU KÖYÜ

 

Köyün kurucuları Gümüşhane KelkitBalahorköyünden gelerek köyün şimdiki yerine yerleşmişlerdir. Köyün kuruluş tarihi bilinmiyor. Köyün mezarlık mevkiinde mezar şeklinde bir mezar vardır. Ayrıca köyün kuzeybatısındaÇalıpınarıdenilen bir ziyaret vardır. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar.24 hane olan köy ilçeye36 kmdir.

TEKNECİK (HANZAR) KÖYÜ

 

Köye ilk yerleşenlerinAlibeyler, Görücüler veGökçegözlerolmak üzere üç aile olduğu ve bunların doğudan geldiği rivayet edilmektedir. Köyün eski adının ne anlama geldiği bilinmiyor. Köyün yerleşim alanının tekne şeklinde olması nedeni ileHanzaradı daha sora teknecik olarak değişmiştir. Köyün kuzeybatısındaHatunpınarileBüyükderearasında kalan bir bölgedehanzarkalesi bulunmaktadır. Buranın ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Tepe biçiminde olup toprak içinde kalmış doğu ve batı yönlerine bakan iki ve üç köşeli yontma taşlar mevcuttur. Kalenin hemenhementamamının toprak altında kaldığı sanılmaktadır. Kale tarafında yeryersu kanallarına rastlanmaktadır. Teknecik ileÇatalçamarasındaAyaksızdedediye bilinen bir zatın mezarı olduğu ve köylüler burayı ziyaret ettiğibilinir.yazın120 kışın 80 hane olan köy ilçeye9 kmdir.

TOPAĞAÇ (SİLİR) KÖYÜ

 

Köyün kurucuları 1600yıllarda Elazığ-Palu'dan gelip yerleşmişler. Samsundan gelenlerde olmuştur.Silir'inne anlama geldiği bilinmez. Köyün etrafında toptopağaçlar oluşu nedeni ile köyeTopağaçdenmiştir. Halk tarım ve hayvancılıkla geçinir. Yazın 43, kışın 35 hane olan köy ilçeye45 kmdir.

TEPE KÖYÜ

 

Köyün kurcularıMurtazaveMirzaoğullarıdır. 93 harbinden önce doğudan gelip kurduğu söylenir. Köyün yeri yamaç tepe şeklinde olduğu için tepe adı verilir. Köyde tarım ve hayvancılık yapılır.13 hane köy ilçeye45km.dir

TUZLUÇAYIR KÖYÜ

 

Köyün ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Toprağışoraklı(tuzlu)olduğundan köyeSorakadı verilmiştir. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlar.3 hane olan köy ilçeye40 kmdir.

TÜLÜ KÖYÜ


Köyün kuruluş tarihi bilinmiyor. Kurucularının Orta Asya'dan geldiği söylenir. Köyün üst tarafında tülü adında bir ziyaret vardırburdanhareketle köye tülü adı verilmiştir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 15 kışın 4 hane olan köy ilçeye25kmdir.

UÇÖREN KÖYÜ

 

Refahiye'nin kuzeybatısındaki son köy uçtaki köy olduğu için köyeUçörenköyü denmiştir. Köyün kurucularıBadılıaşiretidir. Bu aşiret Yavuz Sultan Selim zamanında Mekke dolaylarında hayvancılık yaparak geçinirlermiş. Oradan Urfa'ya gelmişler. Bunlar çaldıran savaşında büyük kahramanlıklar göstermişlerdir. Bu kahramanlıklarına karşılık padişah çimen yaylasınıBadılıaşiretine vermiştir. Padişahın bu konudaki fermanının Kelkit adliyesinde olduğu söylenmektedir. Yaylayı otlak olarak kullanan aşiret batıya doğru gelerek şimdiki köyün yerine ve diğer köylere yerleşmişlerdir. Çimen'i de yine yayla olarak kullanmaya devam etmişlerdir. Köylüler geçimini hayvancılıkla sağlar. Yazın 25 kılın 7 hane olan köy ilçe ye28 kmdir.

ULACAK (EKREK) KÖYÜ

 

Köyün kuruluş tarihi bilinmiyor. Köyün içerisindeCaferbabadenilen bir zatın mezarının bulunduğu bu nedenle köye ulu ocak denildiği bu adında halk arasında söylenesöyleneUlacakşekline dönüştüğü söylenmektedir. Köyün eski adınınEkrekne anlama geldiğibilinmiyor.halkgeçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar.yazın 30 kışın 23 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı6 kmdir.

ULUDERE (ALLOLAR) KÖYÜ

 

Köyün Kurucuları Şiran'ınKarkışlaköyünden gelip yerleşip şimdiki köyün kuzeybatısındakiBeyyurdunakonarlar. Bu yerKemahlı ,Sağıroğullarınınolduğu için şikayet edilirler.Sağıroğullarıköyün şimdiki yerini onlara verir. Böylece köy1-2asır önce kurulur. Köyün MeliklerÇakolarveMemeyleradında 3 mezrası vardır. Köyün güneydoğusunda Aslan Dede veŞaşlıBaba Ziyaretleri vardır. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlar.17 hane olan köy ilçeye35 kmdir.

YAYLABELİ KÖYÜ

 

Yaklaşık 2 asır önce iki kardeş aile efradıyla birlikte Şiran tarafından gelmiştir. Bunlardan biriBaştosun(kalur) köyünü diğeri deYaylabeliköyünü kurmuşlardır. Köyün Ortaköy veKarakekoadında iki mezrası olup bunlardanKarakekomezrasında kimse bulunmamaktadır. Ortaköy mezrasında ise sadece iki hanevardır.köyhalkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar.9 hane olan köy ilçeye23 kmdir.

YAYLAPINAR (KOVATA) KÖYÜ

 

Köyün yakınındaYaylapınarıdenilen bir su vardır. Bu sudan dolayı köyün adıYaylapınarolarak değişmiştir. Köyün kurucuları OrtaAsyadangelmiştir. Köyde şeyh hasan abdal zaviyesi ve bu zata ait olduğu söylenen mezar ve kalıntılar vardır. Birhikayeyegöre şeyh hasan abdal bu köyden değirmene öğütmek üzere bir miktar buğday götürür. Değirmenci buğdayın az olduğunun söyleyerek öğütmez. Bu olay şeyh hasan abdal'ın canını sıkar bunun üzerine orada bulunan bir kayaya ata biner gibi oturup kayaya yürümesini söyler. Kaya yürümeye başlar değirmene gelen suyun önünü kapatır. Değirmenin suyu kesilir. Abdal baba tekrar büyük bir kaya daha alıp suyun arkına korken değirmenci gelir.Badalbabaya yalvarmaya başlar abdal baba da taşı biraz kenara çeker. Değirmene az bir su gelmesini sağlar.Badalbaba bu olaydan sonra kerameti belli olduğu için dünyası değişir o yöreye şimdi abdal boğazı veya abdal'ın taşı denmiştir. Abdal babanın sırtını dayadığı taşın hala sırt izi mevcuttur.

köyhalkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlanmaktadır.Kısmendearıcılıkyapılır.yazın30 kışın 17 hane olan köy ilçeye30 kmdir.

YAZIGEDİĞİ (PUSANS) KÖYÜ

 

Köye ilk gelenlerinSarıalioğullarıolduğu ve bunların horasandan geldiği rivayettir. Sonradan köye yaklaşık 150 sene evvelŞahbahisimli bir şahsında gelip yerleştiği bu tarihten sonra da köyden bazı ailelerin başka köylere göç ettiği söylenir. Köyün eski adının ne anlama geldiği bilinmiyor. Köyün yakınlarında bulunanSarıkoçköyü ile hudut teşkil eden düz bir arazinin adından hareketle köyün adı daha sonraYazıgediğiolarak değişmiştir.

Köyde çok eski bir cami vardır. Bu camiyi kaptan hasan paşa adında bir zatın oğlu yaptırmış ve yaptıran zatın vasiyeti üzerine öldükten sonranaaşıköy mezarlığına defnedilmiştir. Bu zatın mezarı daha sonra kesme taşı kullanılarak kaldırılmıştır. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar yazın 15 kışın 6 hane olan köy ilçeye26 kmdir.

YAZI KÖY

 

Köyün halkının kıyı boyundan geldiği söylenmektedir. Arazisinin düz olması sebebi ile köyeYazıköyadıverilmiştir.köyün5 kmuzağındaAktaşadında bir mağara bulunup bu mağara ilgili her hangi bir bilgi bulunmuyor.halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar.yazın 15 kışın 5 hane olan köy ilçeye19 kmdir.

YENİYURT (GAVURYURDU) KÖYÜ

 

93 harbi seferberliğinden sonra Ali ve MehmetHormekli(serin) adlıkişiler,Muşvartodanaile efradı ile gelerek köyün yerine yerleşirler. Virane halde olan köyü imar ederler harabeler Rumlara ait olduğundan köyeGavuryurdudenmiştir. Bu ad 1951 yılında köylülerin verdiği şahsi dilekçe ileYeniyurtolarak değiştirilmiştir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. 8 hane olan köy ilçeye12 kmdir.

YENİKÖY

 

Köyün kurucuları 1950yılında RefahiyecinÇamlımülk, Leventler ve Murat Çayırı köylerinden gelerek köyün yerine yerleşmişlerdir. Köyün İbiş veKınalileradında iki mezrası vardır. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Yazın 13 kışın 4 hane olan köy ilçeye30 kmdir.

YILDIZÖREN (KÖST) KÖYÜ

 

Köyün kurucularının Orta Asya'dan geldiği rivayet edilir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor. Köyün güneyinde aşağıYıldızörenmahallesibulunmaktadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar yazın 35 kışın 9 hane olan köy ilçeye30 kmdir.

YUKARISÜTLÜ (BOYBEYLER) KÖYÜ

 

TemurAğa adında birinin ailesi ile birlikte gelip köyü kurduğu söylenir.TemurAğanın kardeşi Kamber kendisinden ayrılıpKamberağaköyünü kurmuştur. Köyde hayvancılığın ve sütün bol olması nedeni ile köyün eski adı olanBoybeyler, Yukarı sütlü olarak değişmiştir. KöyünDedepınarı(Cafolu) adında bir mezrası olup bu mezrada 8 hane bulunmaktadır. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. 15 hane köy ilçeye37 kmdir.

YUKARI YENİKÖY

 

Köyün kurucusu sülale büyüğüSORANOĞLUOrtaasya'dan gelip şimdiki damlaca köyünün kuzeyine Değirmendere mevkisine çadır kurup yerleşmişlerdir.Damlaca köylüleriyle geçimsizlikleri nedeniyle bulunduğu yerden bir ok atarak okun isabet ettiği ağacın dallarını budayarak oraya evini yapar ve yerleşir. Bu sebeplede köyYukarı Yeniköyadını alır. Daha önce Suşehri'ne bağlı olan köy yakınlığı sebebi ile Refahiye'ye bağlanmıştır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar.50 hane olan köy kış aylarında 15 haneye kadar düşmektedir. Köyün ilçeye uzaklığı 15 km dir. Köy halkının çoğunluğu İstanbulda çeşitli işlerle meşgüldür. Yaz tatilini köyde geçirmek üzere yazın köye dönerler bu sebeple de köyde nüfus yoğunluğu oluşur. KöySORANOĞLUdiye bilinen kişi tarafından kurulduğundan bu nedenle köyün nüfusunun yüzde sekseni deSORANsoyadını taşımaktadır.

 

YURTBAŞI (MELİK ŞERİF) KÖYÜ

 

Çok eski yerleşim yeri olan köy Türklerin Anadolu'ya gelmelerinden önce adınınEzirisolduğu söylenmektedir. Köy çardaklı derbendinde kurulmuş olması sebebi ile Osmanlı döneminde de yaz kış gelip geçenlerin uğrak yeri olmuştur. Ahaliden 21 kişilik bir grup yolcuların güvenliğini sağladığı için bu köy vergiden muaf tutulmuştur. Bu durum kayıtlarda mevcuttur.

Türklerin Anadolu'ya gelişi esnasında Azerbaycan yöresindenMelikşahıntorunların dan 3 aile gelip biri ailesi ile birlikteEziris'eyerleşir. Yiğitliği ile ünlü olan bu zat köyün yeriniMelikşerifolarak değiştirmiştir. Daha sonraları köye Kelkit'ten deMansuroğullarınıngelip yerleştiği rivayet edilir. Köyün adı 1960 yılından sonrayurtbaşıolarak değiştirilmiştir. Köyün2 kmgüneyinde kova adında bir mezrası olupe-23karayolun yakınlığı ve yerleşime uygun oluşu nedeni ile köylüler buraya yerleşmeye başlamışlardır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Kova mezrasında 14 köy merkezinde 106 olmak üzere toplam 120 hane olan köy ilçeye16 kmdir.

YUVADAĞI (İSBİDİK) KÖYÜ