İHALE İLANI
REFAHİYE  KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
ERZİNCAN İLİ REFAHİYE İLÇESİ Ş.K YATILI BÖLGE OKULU ve  2 ADET LOJMAN ÇATISI SAC YAPIM İŞİ
K.H.G.BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ “AÇIK İHALE USULÜ”  İhale Edilerek Yaptırılacaktır.
     İdarenin;
        Adresi      : Refahiye Kaymakamlığı   Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı / ERZİNCAN
        Telefonu – Fax  : (446) 611 23 43 – 446 611 20 27 (446) 611 20 29
 1.  Teklifin Konusu Yapım İşinin;
a)   İşin Adı                                             :Erzincan İli Refahiye İlçesi Ş.K Yatılı Bölge Okulu Ve  2 Adet Lojman Çatısı Sac Yapım İşi
b)   Niteliği– Türü–Miktarı : Projelerde belirtilen işler yapılacaktır.
c)   Yapılacağı Yer                :ERZİNCAN REFAHİYE İLÇESİ
ç)   Başlama Tarihi              :   Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak   işe başlanacaktır.
        d)   İşin süresi                       : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ)  takvim günüdür.
 1.  İhalenin
  a)   Yapılacağı Yer                : Kaymakamlık Toplantı Salonu-REFAHİYE/ERZİNCAN  
  b)   Tarihi – Saati                  : 29.08.2018-  Çarşamba  Günü  Saat  14.30’de
  c)    Dosya Teslimi                 : İhaleyi ilişkin dosyalar 29/ 08 / 2018 Çarşamba  günü saat 14: 30’e  kadardır.
 2. İhaleye  Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler
        3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
3.1.1.  Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi veya Meslek Odası Belgesi
3.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.3.   05.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazete de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin  1. fıkrasının  (a),(b),(c),(ç) (d),(e),(f) (g) ve (ğ)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
3.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve bu mektupların istenilen kurala göre hazırlanması.
3.1.5.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
3.1.6   İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
3.1.7. Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen İş Deneyim Belgesi, (En son 15 yıl içerisindeki bitirilmiş benzer  işleri kapsayacak ve tutarı ihale için teklif edeceğiniz rakamsal değerin %50’sinden az  olmayacaktır.  İnşaat Mühendisleri  ve mimarlar diplomalarını ibraz etmek koşulu ile Kamu İhale Kanunun 62 inci  maddesinin ( h ) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.)
Bu ihalede benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere ait Tebliğin EK: B üst yapı ( Bina işleri ) I-II-III –Grup işler kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık’ tır.
        3.1.8.  İdari Şartnamede belirtilmiş yapı araçları taahhütnamesi ve teknik personel bulunduracağına dair taahhütname.
             a) İstenilen Teknik Personel   :  1 İnşaat Mühendisi veya Teknikeri
               3.1.9  Sigorta ve Vergi Borcu bulunmadığına dair belgeler ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.
 1. İhale dokümanı www.refahiye.gov.tr adresinden görülebilir ve (500,00) TL karşılığı aynı   adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Halkbankası Erzincan Şubesi 0007000109) hesabına doküman bedeli yatıralacaktır.
 2. Teklifler  29/08/2018 tarihi, saat 14:00 'e  kadar  Kaymakamlık  Toplantı Salonuna İhale Komisyonu Başkanlığı adresine şahsen verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhaleye isteklinin kendisi yada vekil tayin ettiği kişi katılacaktır.Not: Vekaletname dosyada bırakılacaktır.
 3. İhaleye katılacaklar Anahtar Teslimi Götürü Bedel olarak teklif verecekler
 4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 5. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günüdür.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
 7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük teklif fiyat esasına göre belirlenecek, tekliflerin aynı olması veya komisyonca uygun görülmemesi durumunda tekliflerin yenilenmesi istenilebilir.
 8. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 9. İlanda bulunmayan hususlarda idari şartname -teknik şartname ve ihale mevzuatı geçerlidir
 10. Yüklenicinin hakedişi  K.H.G. Birliğimizce yapılacaktır.
 11. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 12. Birlik; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
                                                                                                                                                                 İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
                                                                                                                                                                              Hatice BAYAR ÖZDEMİR
                                                                                                                                                                                           Kaymakamı
       Erzincan İli Refahiye İlçesi Ş.K Yatılı Bölge Okulu Ve  2 Adet Lojman Çatısı Sac Yapım İşi Dökümanlarını İndirmek İçin Tıklayınız.