İHALE İLANI
REFAHİYE  KAYMAKAMLIĞI   KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Refahiye İlçesi Kırantepe Köyü ve Çatak Kilit Parke Yapım İşi
 K.H.G.BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ “AÇIK İHALE USULÜ”  İhale Edilerek Yaptırılacaktır.
     İdarenin;
                  Adresi      : Refahiye Kaymakamlığı   Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı / ERZİNCAN
                  Telefonu – Fax  : (446) 611 23 43 – 446 611 20 27 (446) 611 20 29

 
 1.  Teklifin Konusu Yapım İşinin;
               a)   İşin Adı                                :  Refahiye İlçesi Kırantepe Köyü Ve Çatak Köyü Kilit Parke Yapım İşi
b)   Niteliği– Türü–Miktarı  Refahiye İlçesi Kırantepe Köyü ve Çatak Köyü Kilit Parke Yapım İşi
yapılacaktır.  
c)   Yapılacağı Yer                :   Kırantepe Köyü ve Çatak Köyü
 ç)   İşe Başlama Tarihi         :   Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak   işe başlanacaktır.
       d)   İşin süresi                         : Yer tesliminden itibaren 250  (ikiyüzelli)  takvim günüdür.
 1.  İhalenin
    a)   Yapılacağı Yer               : Kaymakamlık Toplantı Salonu-REFAHİYE/ERZİNCAN 
b)   Tarihi – Saati                 : 07/11/2018- Çarşamba Günü  Saat  14.30’de
c)    Dosya Teslimi                : İhaleyi ilişkin dosyalar 07/11/2018 Çarşamba günü saat 14 : 30’e kadardır.
 1.  İhaleye  Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler
        3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
3.1.1.  Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi veya Meslek Odası Belgesi
3.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.3.   05.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazete de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. fıkrasının  (a),(b),(c),(ç) (d),(e),(f) (g) ve (ğ)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
3.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve bu mektupların istenilen kurala göre hazırlanması.
3.1.5.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
3.1.6   İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
3.1.7. Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen İş Deneyim Belgesi, (En son 15 yıl içerisindeki bitirilmiş benzer  işleri kapsayacak ve tutarı ihale için teklif edeceğiniz rakamsal değerin %50’sinden az  olmayacaktır.  İnşaat Mühendisleri  diplomalarını ibraz etmek koşulu ile Kamu İhale Kanunun 62 inci  maddesinin ( h ) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.)
Bu ihalede benzer iş olarak , 11.06.2011  tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere ait Tebliğin EK: A – Grubu Alt Yapı İşleri XVIII. Grup ve idarece uygun görülecek işler kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; İnşaat Mühendisliği’dir.
        3.1.8.  İdari Şartnamede belirtilmiş yapı araçları taahhütnamesi ve teknik personel bulunduracağına dair taahhütname.
        3.1.9  Sigorta ve Vergi Borcu bulunmadığına dair belgeler ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.
 1.  İhale dokümanı Hükümet Konağı -Birlik Müdürlüğü  adresinde görülebilir ve (200,00-) TL karşılığı aynı   adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Ziraat Bank  Refahiye Şb.26213247-5001)
 2. Teklifler  07/11/2018 tarihi, saat 14.30 'e  kadar  Kaymakamlık  Toplantı Salonuna İhale Komisyonu Başkanlığı adresine şahsen verilecektir.  Posta  ile veya iadeli taahhütlü gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. İhale dokümanında belirtilen birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun ekinde bulundurulacaktır
 4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 5. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günüdür.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
 7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük teklif fiyat esasına göre belirlenecek, tekliflerin aynı olması veya komisyonca uygun görülmemesi durumunda tekliflerin yenilenmesi istenilebilir.
 8. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 9. İlanda bulunmayan hususlarda idari şartname -teknik şartname ve ihale mevzuatı geçerlidir
 10. Yüklenicinin hakedişi  K.H.G. Birliğimizce yapılacaktır.
 11. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 12. Birlik; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
                                                                                                                                                          İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
                                                                                                                                                                        Hatice BAYAR ÖZDEMİR
                                                                                                                                                                                   Kaymakam
                                                                                                                                                                                 Birlik Başkanı
 
Refahiye İlçesi Kırantepe Köyü ve Çatak Köyü Kilit Parke Yapım İşi Dökumanlarunı İndirmek İçin Tıklayınız.